[Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] 


Betænkning nr. 1379/1999 om rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Delbetænkning 3 afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.Resumé:

Betænkningen fra Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet (Brydensholt-udvalget) omhandler rådgiveres (advokaters og revisorers) rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Herunder behandles, om der er behov for at ændre lovgivningen med hensyn til rådgiveres muligheder for at forebygge, opdage og reagere over for økonomisk kriminalitet. Desuden behandles enkelte spørgsmål vedrørende rådgiveres egne strafbare forhold.

Udvalget finder, at der bør være klare regler, der hindrer, at advokater udnyttes til fremme af økonomisk kriminalitet, og anbefaler stramninger i klientkontoreglerne. Udvalgets flertal foreslår desuden, at en advokat, som er fratrådt et klientforhold, har ret til at besvare spørgsmål fra klientens nye advokat om, hvorvidt fratrædelsen skyldes en pligtmæssig fratrædelsesgrund, hvilket f.eks. vil være tilfældet, hvis klientens formål er at misbruge advokatens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser.

Udvalgets flertal foreslår endvidere nye regler i årsregnskabsloven om revisors reaktion ved viden om grov økonomisk kriminalitet i virksomheden. Reglerne skal sikre at revisor straks underretter de enkelte ledelsesmedlemmer og at underretningen indføres i revisionsprotokollen. Endvidere skal generalforsamlingen foranlediges indkaldt, hvis ledelsen ikke forinden har taget de fornødne skridt til at standse kriminaliteten og rette op på skaderne. Undlader ledelsen at indkalde generalforsamlingen eller at fortage de fornødne skridt, skal revisor fratræde samt underrette Erhvervs- og Selskabsstyrelsen herom.

Med hensyn til hvidvaskreguleringen finder et flertal i udvalget, at advokater og revisorer ikke skal pålægges en underretningspligt ved mistanke om hvidvask af udbytte fra kriminalitet.

Indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen uden billeder og grafik


Udgiver:
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
33 92 33 40
jm@jm.dk


[Indholdsfortegnelse] [Top] 

Justitsministeriet Version 1.0 den 19. december 1999
Denne publikation findes på adressen: http://jm.schultzboghandel.dk
Copyright (c) Justitsministeriet 1999