Trafikrapport 1998
Trafikken før og efter åbningen af Storebæltsbroen

top Tilbage Bund Forside Indhold

Trafikken før og efter åbningen af Storebæltsbroen

Med åbningen af Storebæltsbroen i juni 1998 blev biltrafikken over Storebælt forøget med ca. 3,7 mio. køretøjer, idet der på årsbasis skete en forøgelse fra ca. 2,8 til ca. 6,5 millioner køretøjer. Samtidigt oplevede færgeruterne Odden-Ebeltoft, Kalundborg-Århus og Tårs-Spodsbjerg et samlet fald i biltrafikken på ca. 0,5 mio. køretøjer fra knap 2,1 mio. køretøjer til knap 1,6 mio. køretøjer. Samlet set har Storebæltsbroen således givet anledning til en stigning i biltrafikken mellem Øst- og Vestdanmark på ca. 3,2 mio. køretøjer fra ca. 4,9 mio. til ca. 8,1 mio. køretøjer.

På selve Storebælt steg årsdøgntrafikken (ÅDT) mellem Fyn og Sjælland med mere end 10.000 køretøjer, da færgeruterne Halsskov-Knudshoved og Korsør-Nyborg blev afløst af Storebæltsbroen. Men også langt ud i landet på begge sider af Storebælt gav den sparede transporttid sig udslag i en ikke ubetydelig trafikvækst. De trafikale effekter for biltrafikken som følge af Storebæltsbroen er vist på kortudsnit-tene.

På kort 1 vises ændringerne i den samlede trafik for færgeruterne, Storebælt og for det overordnede vejnet i et niveau svarende til ÅDT 1998 efter åbning af den faste forbindelse over Storebælt (ÅDT 98 efter bro). Ændringerne vises i forhold til den trafik, man kunne have forventet, såfremt Storebæltsbroen ikke var blevet bygget (ÅDT 98 før bro).

Samlet set er der tale om en forøgelse af årsdøgntrafikken mellem den østlige og den vestlige del af Danmark på op mod 9.000 køretøjer. Denne stigning består af en tilgang på selve Storebæltsbroen på næsten 18.000 køretøjer, et bortfald af de to Storebæltsruter på samlet knap 8.000 køretøjer og endelig et samlet fald på de tre tilbageværende øst/vest færgeforbindelser på knap 1.500 køretøjer. Disse ændringer er vist mere detaljeret i skemaet.

Den forventede trafik i 1998 for færgeruterne (ÅDT 98 før bro) i en situation uden bro er opgjort ved at fremskrive ÅDT 1997 med den stigningstakt, som registreres fra 1. kvartal 1997 til 1. kvartal 1998. Når 2. kvartal ikke er medtaget i fremskrivningen af tallene, skyldes det, at både april og maj 1998 var belastet af en konfliktsituation med anderledes trafik til følge. For de tre tilbageblevne færgeruter er biltrafikken i 1998 efter åbningen af Storebæltsbroen (ÅDT 98 efter bro) udregnet ved at opregne den registrerede trafik i 2. halvår af 1998 med den procentandel, som den tilsvarende periode i 1997 havde i forhold til hele 1997's trafik.

   
Kort 1. Ændringer i årsdøgntrafikken efter åbningen af Storebæltsbroen og Esbjergmotorvejen

Kort 1. Ændringer i årsdøgntrafikken efter åbningen af Storebæltsbroen og Esbjergmotorvejen
 


 
Kort 2. Storebæltsbroens og Esbjergmotorvejens trafikale effekt på det vestlige Danmark

Kort 2. Storebæltsbroens og Esbjergmotorvejens trafikale effekt på det vestlige Danmark
 


 
Kort 3. Storebæltsbroens trafikale effekt på det østlige Danmark

Kort 3. Storebæltsbroens trafikale effekt på det østlige Danmark
 

 
Storebæltsbroens effekt på biltrafikken mellem Øst- og Vestdanmark

Storebæltsbroens effekt på biltrafikken mellem Øst- og Vestdanmark
 

 

Skemaet viser færge- og brotrafikken underopdelt i hhv. personbiler, busser og lastbiler. Af skemaet fremgår det, at personbiltrafikken mellem Øst- og Vestdanmark er steget 78%, mens bus- og lastbiltrafikken kun er steget hhv. 17% og 5%. For personbiler er der således tale om et betydeligt spring i trafikken, hvor der for de tunge køretøjer i højere grad er tale om en overflytning fra de tilbageværende færger til Storebæltsbroen.

Kort 2 og 3 viser ÅDT 98 efter åbningen af Storebæltsbroen og Esbjergmotorvejen i 1.000 køretøjer pr. døgn (blå tal) på en lang række vejstrækninger. For hver vejstræk-ning er den beregnede ændring i trafikken efter åbningen af de to vejanlæg angivet i 1.000 køretøjer pr. døgn (røde/grønne tal). Ændringen i trafikken er beregnet ud fra trafik-registreringer fra hhv. perioden før og efter åbningen af de to vejanlæg.

Da åbningen af Storebæltsbroen er den enkeltbegivenhed i 1998 med størst indflydelse på den overordnede vejtrafik, vil ændringen i trafikken på store dele af vejnettet være et godt udtryk for Storebæltsbroens trafikale effekt. Dette gælder primært motorvejen mellem Lillebælt og Køge, hvor broeffekten er størst. På det øvrige vejnet vokser muligheden for, at ændringen i vejtrafikken er påvirket af andre trafikale forhold. Det gælder ikke mindst motorvejen mellem Århus og Landegrænsen, hvor åbningen af den sidste etape af Esbjergmotorvejen mellem Vejen og Kolding i september 1998 tillige har haft stor betydning. Med afslutningen af Esbjergmotorvejen har trafikanterne fra et område mellem landegrænsen og Århus mulighed for at komme til Esbjerg på en sammenhængende motorvej. Før åbningen af Vejen-Kolding-etapen benyttede mange trafikanter fra dette område landevejsnettet helt til Esbjerg eller frem til Vejen, hvor motorvejen begyndte.

Ovennævnte betyder, at ændringen i trafikken på motorvejen syd og vest for Kolding samt på motorvejen Kolding-Vejle og måske også længere mod nord er en sum af Storebæltsbroens og Esbjergmotorvejens effekt på trafikken. Dette understøttes af, at effekten på motorvejen umiddelbart syd for Vejle er opgjort til 5.400 køretøjer, hvor den på motorvejen fra Lillebælt til Vejle (se kort 2) er 3.400 biler. På sidstnævnte strækning må Esbjergmotorvejens effekt antages at være marginal. Såfremt Storebæltsbroen var den eneste faktor med indflydelse på trafikken, ville effekten heraf være konstant faldende med afstanden fra broen.

Af de udregnede effekter omkring Kolding kan man med rimelighed antage, at Esbjergmotorvejen har haft en effekt på mellem 1.500 og 2.000 køretøjer på strækningen mellem Kolding og Vejle.

Materialet, som ligger til grund for kort og tabeller, består af Vejdirektoratets og amternes trafikregistreringer på det overordnede vejnet samt af Danmarks Statistiks trafikoplysninger fra færgeruterne suppleret med data direkte fra færgeselskaberne og fra Sund og Bælt A/S om Storebæltstrafikken.

bund Tilbage Top

23. august 2000 - Trafik- og Transportområdet - © Vejdirektoratet