Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet
  Fold indholdsfortegnelsen ud
Forord 
Batterier (lukkede NiCd-batterier) 
Bekæmpelsesmidler (pesticider) 
Blyakkumulatorer (startbatterier) 
Bæreposer 
CFC 
Chokolade- og sukkervarer 
Cigarer, cerutter og cigarillos 
Cigaretpapir, skrå og snus 
Cigaretter og røgtobak 
Dæk til motorkøretøjer 
Elektricitet 
Emballager til visse drikkevarer (stykafgift) 
Emballager til visse andre varer (vægtafgift) 
Engangsservice 
Gas (LPG og naturgas) 
Glødelamper og sikringer 
Kaffe og te 
Karburatorvæske 
Konsum-is 
Kulprodukter (stenkul, jordoliekoks mv.) 
Kvælstof i gødning 
Mandler, nødder, kerner mv. (råstofafgift) 
Mineralolieprodukter (benzin, dielselolie, fuelolie m.m.) 
Mineralvand 
Opløsningsmidler, klorerede 
PVC-folie 
Sand, sten, grus mv. (råstofafgift) 
Smøreolier 
Spiritus 
Vin og frugtvin 
Vækstfremmere og antibiotika 
Øl 
Anmeldelse til og registrering hos Told*Skat 
Indførsel af varer 
Afregning af afgift 
Regnskab 
Kontrol, klagevejledning m.m. 
Banderoler til vin og frugtvin 
EU-ledsagedokument 
Afgiftsgodtgørelse - eksempel på bevilling 
 
 
 
01Erhvervsserien; gamle versioner
(Gammel version gældende fra 1. oktober 1999 til den 1. januar 2000)
Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet

Forord


 
Hvem er vejledningen rettet til?

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der indfører eller vil indføre punktafgiftspligtige varer og derfor er registreret eller skal registreres hos Told·Skat som varemodtager.
 
Efter den enkelte afgiftslovs bestemmelser skal eller kan en importør evt. registreres som oplagshaver, der først betaler afgiften ved varernes udlevering. Til virksomheder, der registreres som oplagshaver, findes særskilte vejledninger.
 
Hvad indeholder vejledningen?

Vejledningen indeholder oplysninger om varer, der ved indførsel fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, er pålagt punktafgifter.
 
Punktafgifter er indenlandske forbrugsafgifter, der opkræves ved indførsel, fremstilling eller omsætning af visse varer. Nogle af punktafgifterne kaldes også grønne afgifter, miljøafgifter eller energiafgifter. Gebyrer efter miljøbeskyttelsesloven, som opkræves af Told·Skat, anses her også for en punktafgift.
 
Beskrivelsen af vareområderne er ikke udtømmende. Hvis De er i tvivl om, hvorvidt varer, som De indfører eller påtænker at indføre, er omfattet af afgiftspligten, bør De kontakte told- og skatteregionen. Regionen kan endvidere give oplysning om evt. ændringer i afgiftsområder og afgiftssatser.
 
Endvidere indeholder vejledningen administrative regler for virksomheder, der registreres som varemodtager hos Told·Skat.
 
Yderligere oplysninger?

Har De brug for flere oplysninger, er De velkommen til at kontakte den lokale told- og skatteregion.

Batterier (lukkede NiCd-batterier)


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på genopladelige nikkel-cadmium-batterier (NiCd-batterier), uanset om det er
 • løse eller sammenbyggede rundceller ellerenkelte eller
 • sammenbyggede knapceller eller fladpak.
NiCd-batterier anvendes i håndværktøj, mobiltelefoner, bærbare PCer, husholdningsudstyr, lygter, radioer, legetøj, videokameraer o.l. og er som regel påført en eller flere af betegnelserne: Accu, nikkel-cadmium, NiCd, NC, rechargeable og genopladelig.  
 
Afgiften omfatter også NiCd-batterier, der findes i eller er sammenbygget med håndværktøj og apparater, som indføres fra udlandet.
 
Afgiftssats

Afgiften af NiCd-batterier er for
 • løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak:   6 kr. pr. stk.
 • sammenbyggede rundceller:   36 kr. pr. pakke, dog mindst 6 kr.  pr. celle. Antallet af celler i en pakke vil typisk kunne opgøres som det antal volt (V), som pakken kan levere, divideret med 1,2 V. En pakke med fx en spænding på 9,6 V vil typisk indeholde 8 celler. 
For brugte batterier udgør afgiften det samme som for et tilsvarende nyt, dog mindst 120 kr. pr. kg.

Bekæmpelsesmidler (pesticider)


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på stoffer og produkter, der er godkendelsespligtige efter kap. 7 i lov om kemiske stoffer og produkter, dvs.
 • kemiske stoffer og produkter (bekæmpelsesmidler), som er bestemt til at bekæmpe plantesygdomme, træødelæggende svamp, uønsket plantevækst, algevækst, slimdannende organismer i papirmasse, skadedyr mv.
 • kemiske stoffer og produkter (afskrækningsmidler), som er bestemt til at forebygge skader, der forårsages af insekter mv. og af vildtlevende pattedyr og fugle, eller bestemt til at holde disse dyr borte fra steder, hvor de ikke er ønskede.
 • kemiske stoffer og produkter (plantevækstreguleringsmidler), som uden at være egentlige plantenæringsstoffer eller grundforbedringsmidler er bestemt til at regulere planters vækst eller udvikling eller frøenes modning.
 • mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler, hvor aktivstoffet består af levende mikroorganismer, herunder vira, og hvor aktivstoffets virkemåde beror på mikroorganismerne selv eller på et eller flere stoffer produceret af disse.
 • kemiske midler til jorddesinfektion med henblik på plantebeskyttelse. 
Godkendelse

Alle sådanne stoffer og produkter skal være godkendt af Miljøstyrelsen inden salg, import eller brug.
 
Afgiftssats
Afgiftsgruppe - stof/produkt Afgift af afgiftsværdien*)
 
A-varer
Insektmidler (insekticider), herunder mide- og sneglemidler
Kombinerede svampe- og insektmidler
Midler mod utøj på husdyr mv.
Jorddesinfektionsmidler
 7/13 (53,85%)
   
B-varer
Ukrudtsmidler (herbicider), herunder nedvisningsmidler
Svampemidler (fungicider)
Vækstreguleringsmidler, herunder spirings- og væksthæmmende midler
Afskrækningsmidler (repellanter)  
 1/3 (33,33%)
   
C-varer
Træbeskyttelsemidler (mod svamp og skadedyr)
Midler mod mus, rotter, mosegrise, muldvarpe og kaniner (rodenticides)
Slimbekæmpelsesmidler
Algemidler
Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler
3/97 (3,09%)
   
*) Afgiftsværdien er fakturaprisen med tillæg af evt. forsendelses- og forsikringsomkostninger + evt. told. Denne afgiftsværdi gælder kun varer, der indføres til eget brug. For A- og B-varer, der skal videresælges, er afgiftsværdien varernes detailpris. 
 
Emballage

Af afgiftspligtige bekæmpelsesmidler, der indføres fra udlandet i emballager (pakninger) under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (vægtafgift)
 
Told·Skat-prismærker

A- og B-bekæmpelsesmidler, der sælges her i landet, skal før udlevering til forbrug være emballeret i pakninger, som er forsynet med et Told·Skat-prismærke, der angiver varens højeste detailsalgspris. For varer, hvor der betales afgift af ved indførslen (varer til eget forbrug), skal emballagen ikke forsynes med prismærke.

Blyakkumulatorer (startbatterier)


 
Afgiftspligtige varer
Der er afgift (gebyr) på alle former for sekundære (genopladelige) blyakkumulatorer, både lukkede og åbne, fx startbatterier. 
 
Afgiften omfatter også blyakkumulatorer, der findes i andre varer, fx motorkøretøjer. 
 
Afgiftssats
Afgiften er for
 • startbatterier indtil 100 Ah *):   12 kr. pr. stk.
 • startbatterier på 100 Ah *) eller derover:   24 kr. pr. stk.
 • andre blyakkumulatorer:   18 kr. pr. kWh. 
*) Ah = amperetime 
 
I tilfælde af tvivl om blyakkumulatortype skal der betales 24 kr. pr. stk.

Bæreposer


 
Afgiftspligtige varer
Der er afgift på poser af papir eller plast mv. med hank e.l., fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, når posen
 • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og
 • med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker o.l.
Der er fastsat regler for beregning af posers rumfang, se nedenstående punkt Beregningsmodel for rumfang.
 
Afgiftsfri varer
Der er ikke afgift på følgende poser
 • lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir
 • poser, der bruges til andre formål end bærepose, fx isolerende termoposer til brug for opbevaring af frost- og kølevarer og plastposer med påsvejset hank/krog beregnet til ophæng af færdigvarer på stænger i detailbutikker
 • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast
 • poser med en størrelse, der gør dem uegnede til brug som bæreposer, fx en affaldssæk med snoretræk, som måler 77x104 cm.
Afgiftssats
Afgiften af bæreposer er for
 • poser af papir mv.:   10 kr. pr. kg
 • poser af plast mv.:   22 kr. pr. kg
Beregningsmodel for rumfang

Til bestemmelse af, hvorvidt en pose er over eller under 5 liter, kan nedenstående beregningsmodel bruges. Beregningerne er baseret på retvinklede posers mål i fladlagt tilstand - se efterfølgende illustrationer. 
 
Udgangspunktet for beregning af rumfanget er i alle tilfælde en pose uden fals. I poser med fals tillægges falsen forinden højde og bredde således: 
 
Poser uden fals
h = Afstand fra bund til hank (L)
b =Bredde (B)
 
Sidefalsposer
h = Afstand fra bund til hank (L)  
b =Bredde (B) + 2 x sidefals (2SF)
 
Bundfalsposer
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF)
b =Bredde (B)
 
Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer)
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF)  
b = Bredde (B) + 2xsidefals (2SF) 
 
På baggrund af posens omkreds beregnes en cirkulær bund, og højden reduceres med radius i cirklen. Radius = 2 x b/2pi. Højde = h - radius 
 
Rumfanget beregnes herefter således: Højde x pi x radius², idet pi = 22/7. 
 

 
Eksempler 
 
 
 
 
Pose uden fals

 

Sidefalspose


Bundfalspose


CFC

Afgiftspligtige varer og afgiftssats


 Der er afgift på
 • trichlorfluormethan (CFC-11)
 • dichlordifluormethan (CFC-12)
 • trichlortrifluorethan (CFC-113)
 • dichlortetrafluorethan (CFC-114)
 • chlorpentafluorethan (CFC-115)
 • bromtrifluormethan (halon-1301) og
 • dibromtetrafluorethan (halon-2402)
når de bruges til at fremstille eller vedligeholde følgende varer
 • fjernvarmerør
 • køleskabe, frysere, køle- og frysediske og køle- og frysereoler
 • køle- og fryseanlæg til industriel brug
 • køle- og fryseanlæg til transportmidler
 • paneler til køle- og fryserum
 • isolerede porte og døre
 • ekstruderet polystyren til isolering, konstruktionsskum og fugeskum
 • polyurethan-slipmiddel
 • spraydåser og dåser, der indeholder CFC, bl.a. til at frembringe støj (tågehorn)
 • brandslukningsanlæg, der indeholder haloner.
Brugen af de fremstillede varer er uden betydning for afgiftspligten. Chlorfluorcarboner og haloner, som bruges til fremstilling af fx slipmidler, er derfor afgiftspligtige, selv om de bruges til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, fx blødtskum.
 
De nævnte chlorfluorcarboner og haloner er også afgiftspligtige, når de findes i blandinger med andre stoffer.
 
Chlorfluorcarboner og haloner, der bruges til andre end de ovenanførte formål, er ikke omfattet af afgiftspligten. Dette gælder fx brug til varmepumper, klimaanlæg, paneler til bygningsisolering, tøj- og elektronikrensning og såkaldt blødt skum og konstruktionsskum.
 
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 974 af 13. december 1995 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer indeholder bestemmelser om indførsel og brug af chlorfluorcarboner og haloner.
 
Afgiftssats

Afgiften er 30 kr. pr. kg nettovægt af chlorfluorcarboner og haloner.
 
Emballage

Varerne kan være omfattet af emballageafgiften, se Emballager (vægtafgift).

Dækningsafgift (varer med indhold af CFC og haloner)


 
Afgiftspligtige varer og afgiftssats

Der skal betales en dækningsafgift på 30 kr. pr. kg. indhold af chlorfluorcarboner og haloner ved erhvervsmæssig indførsel af de ovenanførte varetyper.
 
Det afgiftspligtige indhold skal dokumenteres ved en fabrikanterklæring.
 
Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring, beregnes afgiften efter følgende satser:
 
Varetype Sats
Fjernvarmerør, ydre diameter under 130 mm 3 kr. pr. m
Fjernvarmerør, ydre diameter 130 - 230 mm 6 kr. pr. m
Fjernvarmerør, ydre diameter 231 - 330 mm 12 kr. pr. m
Fjernvarmerør, ydre diameter 331 - 530 mm 30 kr. pr. m
Fjernvarmerør, ydre diameter over 530 mm 60 kr. pr. m
   
Køleskabe 30 kr. pr. stk.
Kølemiddel til at vedligeholde køleskabe 30 kr. pr. kg
Frysere og køle-/frysekombinationsskabe 45 kr. pr. stk.
Kølemiddel til at vedligeholde frysere ogkøle-/frysekombinationsskabe 30 kr. pr. kg
Køle- og frysediske, og frysereoler, herunder køle- og fryseskabe til kommerciel brug 75 kr. m³ nytterumfang
   30 kr. pr. kg
Kølemiddel til at vedligeholde køle- og frysediske til kommercielbrug 30 kr. pr. kg
Køle- og fryseanlæg til industriel brug 30 kr. pr. kg kW køleydelse
Kølemiddel til at vedligeholde køle- og fryseanlæg til industriel brug 30 kr. pr. kg
Køle- og fryseanlæg til transportmidler 30 kr. pr. kW køleydelse
Kølemiddel til at vedligeholde køle- og fryseanlæg til transportmidler 30 kr. pr. kg
   
Paneler til køle- og fryserum, herunder transportmoduler (køle- og frysecontainere) 180 kr. pr. m3 skum
Isolerede porte og døre 6 kr. pr. m2
Ekstruderet polystyren (XPS) til isolering 75 kr. pr. m3
Fugeskum 9 kr. pr. kg
Slipmidler, der indeholder CFC 15 kr. pr. kg
   
Spraydåser, der indeholder CFC, dog ikke dåser med fugeskum og slipmiddel, som henføres til disse varetyper 4,50 kr. pr. stk.
Dåser, der indeholder CFC, bl.a. beregnet til at frembringe støj (tågehorn) 12 kr. pr. stk.
   
Brandslukningsanlæg, der indeholder haloner  
Haloner til at vedligeholde brandslukningsanlæg, der indeholder haloner. 30 kr. pr. kg
 

Chokolade- og sukkervarer

Afgiftspligtige varer


 Der er afgift på chokolade- og sukkervarer mv., dvs.
 
Kakao, chokolade
Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.
 
Afgiftspligten omfatter alle kakaopræparater, bortset fra de under punktet Afgiftsfri varer specielt omtalte kakaoholdige produkter, der på visse betingelser kan holdes uden for afgiftspligten.
 
Lakrids
Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod o.l.
 
Marcipan, nougat
Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art og varer af sådanne masser, fx marcipan og nougat.
 
Konfekt, bolsjer
Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn o.l., tilsat essenser eller farve, og i øvrigt sukkervarer af enhver art.
 
Tyggegummi
Tyggegummi.
 
Kandiseret frugt
Kandiseret frugt og frugtskal og andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.
 
Sukkade
Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer o.l.
  
Vafler
Vafler, der er pålagt eller på anden måde indeholder chokolade, skummasse eller masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner, medmindre vaflerne afsættes i blandinger med afgiftsfri vafler, biskuit o.l. i et sådant forhold, at antallet af vafler ikke overstige 25% af det samlede antal stykker i blandingen, og vaflerne ikke efter nedenstående punkt Andre varer betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af chokoladevarer.
 
Vaffelblandinger med et indhold af vafler pålagt eller med indhold af chokolade på over 25% er afgiftspligtige i deres helhed.
 
Varer, der består af 2 eller flere vaffelbunde med mellemlag af kakaocreme, er fritaget for afgift, såfremt kakaoindholdet ikke overstiger 7,5% af varens samlede nettovægt. Der skal betales dækningsafgift af kakaoindholdet, se Dækningsafgift.
 
Kager med skummasse
Kager, kiks o.l. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.
 
Andre varer
Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og brug og den måde, hvorpå de markedsføres kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for ovenanførte varer, bortset fra kager med skummasse.
 
Kager, kiks, biskuit o.l. bagværk vil i almindelighed være afgiftspligtige, når de er helt overtrukket med chokolade. Endvidere er masser, der er fremstillet uden brug af mandler, nødder eller andre kerner, afgiftspligtige, når de er tilsat aroma- og smagsstoffer.

Afgiftsfri varer


 
Apotekervarer

Varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne, er fritaget for afgift. Afgiftsfritagelsen omfatter både færdige produkter og halvfabrikata og råvarer til fremstilling af nævnte produkter.
 
Kakaoholdige produkter

Af følgende produkter skal der på visse betingelser kun betales chokoladeafgift af den mængde kakao, der er medgået til fremstillingen:
 
Pulvere o.l. til fremstilling af kakaodrikke
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30% af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
 • varen må udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed.
Kakaoekstrakt til fremstilling af kakaodrikke
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30% af varens tørstofindhold.
 • varen skal tydeligt mærkes og benævnes på dansk eller andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk - ikke med brug af betegnelsen chokolade, men - som koncentrat til fremstilling af kakaodrikke.
 • varen må i øvrigt kun kunne bruges til og markedsføres til brug ved fremstilling af kakaodrikke.
Mælkeprodukter
 • varen, dvs. kakao- og chokolademælk og andre kakaoholdige mælkeprodukter, fx smelteost og fromage, skal være helt færdig fremstillet til forbrug
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 5% af varens rene nettovægt.
Buddingpulver mv.
 • varen, dvs. budding-, dessert-, fromage- og kagepulver, skal fremtræde i pulverform.
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 25% af varens rene nettovægt.
Smørcreme o.l. kagemasse
 • varen sælges i pakninger på mindst 5 kg
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 5% af varens rene nettovægt
 • varen må ikke have indhold af råstofafgiftspligtige varer (mandler, nødder mv.).
Afgiftsfritagelsen er endvidere betinget af, at kakaoindholdet på tydelig måde oplyses på varens detailsalgsemballage og i fakturaer, prislister o.l. ved en nøjagtig angivelse af kakaoindholdet i % af varens rene nettovægt.
 
Ved import af kakaoholdige produkter, som omfattes af afgiftsfritagelsen, skal der betales dækningsafgift, se Dækningsafgift.
 
Isvafler (kræmmerhuse)

Afgiftsfritagelsen omfatter isvafler (kræmmerhuse o.l.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor. Ved import af isvafler mv. skal der betales dækningsafgift, se Dækningsafgift.
 
Helseprodukter

Afgiftsfritagelsen omfatter helseprodukter, der hovedsagelig består af frugt, nødder og kornprodukter. Varerne fremtræder som en brunlig masse dækket af gråt overtræk bestående af mel og kartoffelstivelse.
 
Varerne benævnes fx frugtsnitte, jordbærsnitte, orangesnitte, brombærsnitte og hasselnøddesnitte. De er indpakket og sælges enkeltvis. Ved markedsføringen er der lagt vægt på, at varerne er et sundt og nærende mellemmåltid, ligesom varerne i salgslokalerne udbydes til salg sammen med andre helseprodukter.
 
Varerne skal klart fremtræde som helseprodukter og udelukkende markedsføres som sådanne. Varerne må ikke angives at konkurrere med chokoladeafgiftspligtige varer.
 
For visse helseprodukter, fx hasselnøddesnitter, skal der svares dækningsafgift, se Dækningsafgift.

Afgiftssats


 Afgiften af chokolade- og sukkervarer mv. er 14,20 kr. pr. kg af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage.
 
Omslag af papir o.l. om de enkelte stykker og ikke-spiselige bestanddele af en vare, fx pinde i slikpinde, medregnes ikke til nettovægten.
 
Hvis en afgiftspligtig vare er sammenpakket med afgiftsfri varer, fastsættes den afgiftspligtige vægt alene på grundlag af den afgiftspligtige vares vægt. Derfor skal vægten af fx vedpakket legetøj ikke medregnes til den afgiftspligtige vægt.

Dækningsafgift (varer med indhold af kakao, chokolade mv.)


 
Afgiftspligtige varer

Ved indførsel af varer, som ikke i sig selv er chokoladeafgiftspligtige eller råstofafgiftspligtige, (mandler, nødder mv.) men som indeholder
 • chokolade, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør
 • mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder
 • masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner og jordnødder,
skal der betales afgift af dette indhold. Afgiften benævnes dækningsafgift.
 
Der skal betales dækningsafgift af varer under toldtarifpositionerne:
 
Pos. 1806
hokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter o.l.
 
Pos. 1901
Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere.

Pos. 1904
Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter.
 
Pos. 1905
Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater o.l. varer af mel eller stivelse.  
 
Pos. 2008
Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmix. Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten.
 
Pos. 2105
Konsum-is
 
Pos. 2106
Tilberedte næringsmidler, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger
 
Pos. 2202
Drikkevarer, fx kakaomælk.
 
Afgiftssats

Dækningsafgiften, der beregnes på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele i varerne, er for kokos:   4,25 kr. pr. kg og for andre afgiftspligtige bestanddele:   14,20 kr. pr. kg
 
Afgiftens beregning

Dækningsafgiften beregnes efter varernes faktiske indhold af afgiftspligtige bestanddele, såfremt varemodtageren har en erklæring fra fabrikanten om enten vægtindholdet af afgiftspligtige bestanddele i varerne eller den procentdel, som vægten af bestanddelene udgør af varens nettovægt.
 
Chokoladeovertræk

Ved indførsel af bagværk med overtrækschokolade skal der betales dækningsafgift af overtrækket i sin helhed, dvs. kakaoindhold, fedtstoffer og andre tilsætningsstoffer.
 
Ved indførsel af konsum-is med indhold af chokoladeovertræk, dvs. overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, der er tilsat ca. 80% ekstra fedtstoffer, kan dækningsafgiften dog beregnes af en afgiftspligtig vægt, der opgøres som chokoladeovertrækkets vægt med fradrag af 45%. Fradraget kan foretages, uanset om overtrækket i det konkrete tilfælde er påført isen udvendig eller fx ligger som lag inden i isen.
 
Masser af mandler, nødder o.l.

Hvis en dækningsafgiftspligtig vare indeholder masser, der er fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner eller jordnødder, kan varemodtageren i stedet for massens vægt angive vægten af de til massens fremstilling anvendte kernebestanddele. I så fald skal fabrikanterklæringen, i stedet for oplysning om massens vægt, indeholde oplysning om kernebestanddelenes vægt.
 
Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring, skal afgiften beregnes efter et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50% af varens nettovægt og med brug af satsen for den højst beskattede af bestanddelene.

Cigarer, cerutter og cigarillos


 
Afgiftspligtige varer
Der er afgift på cigarer, cerutter og cigarillos, dvs.
 • tobaksruller, som udelukkende består af naturtobak.
 • tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak.
 • tobaksruller af normal cigarfarve med dæksblad og omblad af rekonstitueret (homogeniseret) tobak. Det er en betingelse, at mindst 60% mas. af tobakspartiklerne har en bredde og en længde på over 1,75 mm, og at dæksbladet er pårullet skråt med en spids vinkel på mindst 300 i forhold til varens længdeakse.
 • tobaksruller af normal cigarfarve med dæksblad af rekonstitueret (homogeniseret) tobak. Det er en betingelse, at stykvægten uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g, at mindst 60% mas. af tobakspartiklerne har en bredde og en længde på over 1,75 mm, og at deres omkreds er 34 mm eller derover i mindst en tredjedel af længden.
Tobaksruller, der ikke falder ind under ovenstående definition, betragtes som cigaretter. 
 
Afgiften er en EU-harmoniseret punktafgift, se EU-punktafgifter.
 
Råtobak
Råtobak er ikke omfattet af afgiftspligten, men kun virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, må erhverve og handle med råtobak, ligesom råtobak kun må sælges til sådanne virksomheder.
 
Afgiftssats
Afgiften af cigarer, cerutter og cigarillos er 19,8 øre pr. stk. plus 10% af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms. 
 
Detailprisen er varens højeste salgspris til forbruger, inkl. prisen for pakning, gaveæske, sortimentskasse mv., som varen sælges i. Prisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden, dennes repræsentant eller importøren.

Cigaretpapir, skrå og snus


 
Afgiftspligtige varer
Der er afgift på følgende varer:
 
Cigaretpapir
Cigaretpapir er papir, der er tilskåret, perforeret eller på anden måde tilberedt til cigaretpapir. 
 
Cigaretpapir beskattes efter det antal cigaretter, som papiret skal bruges til. Hvis antallet af cigaretter, som papiret skal bruges til, ikke umiddelbart kan opgøres, beregnes der 25 cm2 til hver cigaret. Af cigaretpapir, der er tildannet som hylstre, beregnes afgiften efter det antal cigaretter, som hylstrene kan bruges til.  
 
Skrå
Skrå  er tobak i ruller, stave, strimler, blokke eller plader, der er pakket i detailsalgspakninger og specielt tilberedt, så den kan tygges, men ikke ryges. 
 
Kardusskrå

Kardusskrå eller skåren skrå fremstilles ved, at bladene efter løsgøring og sovsning skæres på et skæreværk. Herefter bliver tobakken som regel sovset flere gange og tørret for at få den tilsigtede smag. Efter en kortere lagring bliver den skårne skrå pakket i små æsker e.l. 
 
Spunden skrå

Spunden skrå består af et indlæg med hele tobaksblade rullet omkring. Spunden skrå fremstilles ved, at tobaksbladene vindes op til en rulle, der sovses, presses, tørres under tryk, vikles op og færdigtørres. Efter tørringen sovses skråen påny, skæres i passende længder; sovses endnu en gang og tørres. Efter denne tørring er skråen færdig til pakning. 
 
Snus

Snus  er tobaksstøv eller tobakskorn, der er specielt tilberedt, så det kan snuses, men ikke ryges.
 
Afgiftssats

Afgiften er for
 • cigaretpapir:   4 øre pr. stk.
 • kardusskrå og snus:   63 kr. pr. kg
 • anden skrå (spunden skrå):   229 kr. pr. kg. 
Banderoler
Pakninger med cigaretpapir skal inden udleveringen til forbrug være forsynet med en Told·Skat-banderole.
 

Cigaretter og røgtobak


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på cigaretter og røgtobak, fx til brug i piber og til fremstilling af cigaretter. 
 
Cigaretter

Cigaretter er
 • tobaksruller (med omslag af tyndt papir), der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer, cerutter eller cigarillos
 • tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre
 • tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.
Varer, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt opfylder de for cigaretter nævnte kriterier, beskattes som cigaretter, fx tobaksfri cigaretter fremstillet af kakaobønner.
 
Cigaretter, der uden filter og mundstykke har en længde over 9 cm, men ikke over 18 cm, betragtes som 2 cigaretter. Cigaretter, der har en længde på over 18 cm, men ikke over 27 cm, betragtes som 3 cigaretter osv. 
 
Røgtobak (pibetobak)

Røgtobak (pibetobak) er
 • tobak, der er skåret, revet, spundet eller presset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning
 • tobaksaffald, der er pakket i detailsalgspakninger, og som ikke er omfattet af definitionen på cigaretter og cigarer, cerutter og cigarillos.
Tobak, der er skåret, spundet eller presset i kager, og som kan benyttes både som røgtobak og som skrå, skal beskattes som røgtobak. Varer, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt opfylder de for røgtobak nævnte kriterier, beskattes som røgtobak. 
 
Afgiften er en EU-harmoniseret punktafgift, se EU-punktafgifter.
 
Handel med råtobak

Råtobak er ikke omfattet af afgiftspligten, men kun virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, må erhverve og handle med råtobak, ligesom råtobak kun må sælges til sådanne virksomheder.
 
Afgiftssats

Afgiften er for
 • cigaretter:   60,68 øre pr. stk. +21,22% af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms.
 • pladetobak, spunden og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm (groftskåret):   350 kr. pr. kg
 • anden røgtobak (finskåret), hvis mere end 25% mas. af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm:   400 kr. pr. kg.
Detailprisen for cigaretter er varens højeste salgspris til forbruger. Prisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden, dennes repræsentant eller importøren. 
 
Foreligger der ikke en almindelig detailpris for varen, beskattes denne på grundlag af en af told- og skatteregionen skønnet detailpris. 
 
Stempelmærker

Cigaretter og røgtobak må kun udleveres i fuldstændig lukkede pakninger, der skal være forsynet med et Told·Skat-stempelmærke.

Dæk til motorkøretøjer


 
Afgiftspligtige varer
Der er afgift (gebyr) på
 • nye dæk,
 • regummierede dæk og
 • brugte dæk
til motorcykler, personbiler, vare- og lastbiler, busser samt påhængskøretøjer og -redskaber til sådanne køretøjer.
 
Fritaget for afgift er dæk monteret på køretøjer, der indføres fra udlandet, og dæk, der bruges til montering ved fremstilling af nye køretøjer, inkl. reservedæk.
 
Der er ikke afgift på dæk til vare- og lastbiler, busser, påhængskøretøjer og påhængsredskaber, hvis dækkenes dimensioner er større end 7.00-16" eller 255 mm/-16".
 
Afgiftssats
Afgiften er for
 • nye og brugte dæk:   8 kr. pr. stk.
 • regummierede dæk:   4 kr. pr. stk.

Elektricitet


 Der er energiafgift, CO2-afgift og svovlafgift på elektricitet.
Afgiften er for:
 
Art Energiafgift
pr. kWh
 
CO2-afgift
pr. kWh
Svovlafgift
pr. kWh
Afgift i alt
pr. kWh
El til opvarmning af helårsboliger 45,6 øre 10 øre 1,3 øre 56,9 øre
Anden el 52,1 øre 10 øre 1,3 øre 63,4 øre

Emballager til visse drikkevarer (stykafgift)

Afgiftspligtige varer


 
Emballager
Afgiftspligten omfatter salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter til emballering af spiritus, vin, frugtvin, øl og drikkevarer tilsat kulsyre samt andre drikkevarer, der ikke er tilsat kulsyre, men som indgår i et pant- og retursystem, med henblik på salg til den endelige bruger eller forbruger. Emballagen til de pågældende drikkevarer er omfattet af afgiften, uanset om emballagen indføres i tom eller i påfyldt stand.
 
Afgiftspligten omfatter kun selve beholderen, fx flasken eller dunken, men ikke en evt. yderemballage.
 
Vareområde
Drikkevarer, hvis emballager -uanset fremstillingsmateriale - er omfattet af stykafgiften (volumenafgiften), er nærmere beskrevet nedenfor. Foruden beskrivelsen af varerne er der anført varernes position (pos.) i Toldtariffen.
 
Spiritus, vin, øl
Spiritus, vin og frugtvin samt øl, dvs. drikkevarer, fx akvavit, vodka, likør, portvin, rødvin, kirsebærvin, cider og øl (pos. 2203-2206 og 2208 samt pos. 2009 og 2202).
 
Drikkevarer tilsat kulsyre
Vand, mineralvand, limonade og andre varer, som er tilsat kulsyre, henhørende under pos. 2201 og 2202, dvs. ikke-alkoholholdige drikkevarer, der er tilsat kulsyre, fx limonade, orangeade, sodavand og cola, mineralvand, is-te og is-kaffe.
 
Drikkevarer ikke tilsat kulsyre, saft m.m.
Vand, mineralvand, limonade og andre varer, som ikke er tilsat kulsyre, henhørende under pos. 2201 og 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, fx sojamælk.
 
Godkendt returemballage
Emballage til drikkevarer, der ikke er tilsat kulsyre, herunder saft m.m., er kun omfattet af stykafgiften, såfremt emballagen er godkendt som returemballage i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om emballage til øl og læskedrikke, ellers er emballagen omfattet af vægtafgiften, se Emballager (vægtafgift).
 
Bagatelgrænse

Virksomheder, der indfører emballageafgiftspligtige varer fra udlandet til et afgiftsbeløb på under 2.500 kr. pr. kalenderår, skal ikke betale afgift. Virksomheden skal foretage en vurdering af, hvorvidt den vil komme til at ligge under eller over bagatelgrænsen. Hvis virksomheden vurderer, at bagatelgrænsen er eller vil blive overskredet, skal virksomheden straks anmelde sig til registrering hos told- og skatteregionen.

Afgiftssats


 Afgiften er for:
 
Karton og laminater

Beholdere af karton eller af laminater
med et rumindhold under 10 cl 0,15 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl 0,30 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl 0,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl 1,00 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl 1,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl 2,00 kr. pr. stk.
 
Glas, plast, metal m.m.

Beholdere af andre materialer, fx glas, plast og metal
med et rumindhold under 10 cl 0,25 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl 0,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl 0,80 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl 1,60 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl 2,40 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl 3,20 kr. pr. stk.
 
Laminater

Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast.
 
Rumindhold

Ved rumindhold forstås beholderens bruttovolumen og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.

Emballager til visse andre varer (vægtafgift)

Afgiftspligtige varer


 
Emballager

Afgiftspligten omfatter salgsemballage og multipak med et rumindhold på under 20 liter til emballering af nogle nærmere bestemte varer med henblik på salg til den endelige bruger eller forbruger.
 
Alle dele af emballagen til de pågældende varer, dvs. inderemballage, yderemballage, lukkeanordninger (propper, låg, kapsler), etiketter, tape og folier mv. er omfattet af afgiftspligten. Etiketter, prisskilte o.l., der påsættes ude i detailforretningen, er ikke omfattet af afgiftspligten.
 
Afgiftspligten indtræder ved emballagens ibrugtagning, dvs. tidspunktet for vareemballeringen. Så længe emballagen er ubrugt, er den ikke omfattet af afgiften og kan indføres og sælges frit.
 
Vareområde
Afgiftspligten, der for visse varer er fastlagt som alle varer, der henhører under en bestemt position (pos.) i Toldtariffen, omfatter nedenstående varegrupper, hvis emballagen er fremstillet af papir, pap, karton, plast, aluminium, stål, glas, keramik, laminat eller træ.
 
Drikkevarer
Vand, mineralvand, limonade og andre varer, som ikke er tilsat kulsyre, henhørende under pos. 2201 og 2202, fx almindeligt drikkevand og mineralvand uden kulsyre eller med naturligt indhold af kulsyre, limonade, orangeade og cola uden kulsyre eller alene med indhold af naturligt kulsyre, is-te og is-kaffe, kakaomælk.
 
Saft og most, koncentrater
Saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, fx frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost) og sammensatte tilberedninger (koncentrater) til fremstilling af limonader og andre drikkevarer.
 
Vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, fx sojamælk er ikke omfattet af afgiftspligten.     
 
Godkendt returemballage
Såfremt emballagen til ovenanførte drikkevarer, saft mv. er godkendt som returemballage efter Miljøministeriets bekendtgørelse om emballage til til øl og læskedrikke, er den omfattet af stykafgiften, se Emballager (stykafgift).
 
Eddike og spiseolier
Eddike og spiseolier, fx kokosolie, olivenolie, sennepsolie, solsikkeolie og vindruekerneolie.
 
Denatureret sprit
Denatureret sprit (alkohol), dvs. sprit, der må sælges frit, fx husholdningssprit. Anden denatureret sprit kan være omfattet af afgiftspligten efter nedenstående punkt Kemiske stoffer og produkter.
 
Sæbe m.m.
Sæbe, vaske-, rengørings- og rensemidler, pudse-, poler- og skuremidler samt andre varer henhørende under pos. 3401, 3402 og 3405.
                   
Pos. 3401 - sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler.
 
Pos. 3402 - organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe.
 
Pos. 3405 - pudse- og polermidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer, skurepasta og skurepulver o.l. varer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater.
 
Varerne er omfattet af afgiftspligten, uanset om de er i flydende eller i fast form.
 
Olieprodukter, smøremidler
Smøremidler og andre varer henhørende under pos. 3403 samt varer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter.
         
Pos. 3403 - tilberedte smøremidler, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler. Præparater, der anvendes til olie - eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer.
 
Varer, der er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, er bl.a. benzin, dieselolie, petroleum, flaskegas (LPG) og karburatorvæske, smøreolie og gearolie samt en række industrielle smøreolier mv., fx hydraulikolie, transmissionsolie, boreolie, skæreolie, maskinolie og kompressorolie (pos. 2710 og pos. 3819). Andre olier, der konkurrerer med disse, er også omfattet af afgiftspligten - også selv om de er fremstillet på basis af andet råmateriale. Hydraulikolie omfatter alle typer olier, herunder bremsevæske, til trykcylindre, støddæmpere og hydrauliske bremser. Se i øvrigt Mineralolieprodukter.
 
Bekæmpelsesmidler
Bekæmpelsesmidler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler, dvs. bl.a. insektmidler (insekticider), ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider), vækstreguleringsmidler, afskrækningsmidler (repellanter), træbeskyttelsemidler (mod svamp og skadedyr), midler mod mus, rotter mv. Se i øvrigt Bekæmpelsesmidler.
 
Maling, lakker m.m.
Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse samt andre varer henhørende under pos. 3208-3210 og 3214.
 
Pos. 3208 - maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymere eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikke-vandigt medium.
 
Pos. 3209 - maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et vandigt medium.
 
Pos 3210 - anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder.
 
Pos. 3214 - kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler o.l.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge o.l.
 
Parfumevarer, kosmetik m.m.
Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler samt andre varer henhørende under pos. 3303-3307.
         
Pos. 3303 - parfumer og toiletvand, bl.a. parfumer i flydende, cremeagtig eller fast form, herunder stifter, og toiletvand, fx lavendelvand og eau de cologne.
 
Pos. 3304 - tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater, fx
 • læbestifter, øjenskygge, mascara og øjenbrynsstifter
 • ansigtspudder, babypudder, talkumpudder, skønhedscreme og solcreme
 • manicure- og pedicurepræparater, fx neglelak og neglebåndsfjernere.
Pos. 3305 - hårplejemidler, bl.a. shampoo, hårlak, brillantine, pomade og hårvand.
 
Pos. 3306 - præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg, fx
 • tandpasta, mundvand og tandtråd
 • pulver, creme og tabletter til fastgørelse af proteser.
Pos. 3307 - præparater til brug før, under og efter barbering, deodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer mv.; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber, bl.a.
 • barbercreme og -skum
 • desodoriserings- og antitranspirationsmidler til personligt brug fx deodoranter
 • parfumeret badesalt og præparater til skumbade
 • rumdesodoriseringsmidler, også til køleskabe og biler
 • opløsninger til kontaktlinser eller kunstige øjne bestemt til rensning, desinfektion mv.
 • toiletmidler til dyr, fx hundeshampoo
 • vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med parfume eller kosmetik.
Kølervæske m.m.
Kølervæske til motorer og sprinklervæske.
 
Kemiske stoffer og produkter
Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
 
Afgiften omfatter kun varer, der af producenten eller importøren er eller burde være klassificeret som farlig efter reglerne, samt varer, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 (nye produkter). I langt de fleste tilfælde vil klassificeringen afspejles i, at emballagen er mærket med faresymbol og/eller R- og S-sætninger, fx Irriterer åndedrætsorganerne eller Opbevares utilgængeligt for børn, men det er fareklassificeringen og ikke mærkningen, som er afgørende.
 
Det betyder, at afgiften ikke omfatter emballager til varer, som, selv om den indeholder en vis mængde farligt stof, dog ikke indeholder en tilstrækkelig mængde til, at varen klassificeres som farlig.
 
Mejeriprodukter
Mælk og mejeriprodukter henhørende under pos. 0401-0403 og 0405, dog bortset fra flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk.
         
Afgiften omfatter bl.a.
 • mælkepulver og fløde
 • yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, både flydende og som pasta eller i fast form, herunder frosset
 • smør, smørbare mælkefedtprodukter (dairy spreads) og smørolie.
Afgiftspligten omfatter ikke casein, konsum-is, ost og valle.
 
Margarine
Margarine og andre varer henhørende under pos. 1517 samt smørbare produkter bestående af en blanding af mælkefedt og vegetabilsk fedtstof henhørende under pos. 2106.
         
Afgiften omfatter bl.a. margarine, herunder flydende margarine, og andre spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, fx kunstigt spisefedt (compound lard) og bagerimargarine.
 
Hunde- og kattefoder
Hunde- og kattefoder henhørende under pos. 2309.10, dvs. hundefoder og kattefoder i pakninger til detailsalg.
 
Saucer m.m.
Saucer, sennep og andre varer henhørende under pos. 2103 samt tomatpuré og tomatsaft henhørende under pos. 2002.
         
Pos. 2103 - saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep, fx
 • bernaisesauce, bolognaisesauce og champignonsauce
 • flydende mangochutney, mayonnaise, salatdressinger og sellerisalt
 • sojasauce, tomatketchup, worcestersauce og aromatisk bitter.
Afgiftspligten omfatter ikke ekstrakter og saft af kød, fisk o.l. eller supper og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf.
 
Emballager - definitioner mv.
Form og type

Salgs- og multipakemballage under 20 liter er omfattet af afgiftspligten uanset form og type, dvs. fx ampuller, baljer, balloner, bøtter, dunke, dåser, etuier, fade, flakoner, flasker, indpakningspapir, kar, kartoner, kasser, konservesglas, krukker, krus, pakkasser, poser, skrin, spande, sække, tremmekasser, tuber og æsker.
 
Rumindhold

Ved en emballages rumindhold forstås emballagens (beholderens) bruttovolumen (indvendige mål) og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.
 
Salgsemballage

Ved salgsemballage (primær emballage) forstås emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger. Emballager til vareprøver, der ikke er beregnet til salg, og hvor emballagens art og form klart adskiller sig fra emballager til varer, der almindeligvis sælges, er derimod ikke afgiftspligtige.
 
Multipak

Ved multipak (sekundær emballage) forstås emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, og sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger. Dobbeltemballering af varer er dermed fuldt ud omfattet af afgiften, fx 4 stk. håndsæbe eller 2 tuber tandpasta, der er emballeret enkeltvis og samlet ved en yderemballage.
 
Varer i afgiftspligtige salgsemballager, der efterfølgende indgår i en fælles ydre emballage (sampakkes med) med ikke-afgiftspligtige varer, fx bilsæt med børste og vaskepolish, eller færdig middagsret vedlagt en selvstændig emballeret sauce eller symaskine vedlagt en lille beholder med symaskineolie, anses efter afgiftsloven ikke som multipak. Afgiftspligten omfatter kun den direkte emballage om vaskepolishen, saucen og symaskineolien.
 
Transportemballage

Transportemballage (tertiær emballage) er ikke omfattet af afgiftspligten. Ved transportemballage forstås emballage til håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipakemballager, fx paller og kasser af pap og karton, herunder plastfyld og metalbeskyttere mv. til emballagen. Transportemballage sikrer varerne imod skader ved håndtering og transport af varerne.
 
Transportemballage er også fritaget for afgift, selv om den efterfølgende bruges som display (POS- salgsopstilling) i butikker o.l.
 
Endelig forbruger

Den endelige forbruger eller bruger kan være både en privat person og en virksomhed. Eksempelvis er en virksomhed, der indkøber varer til brug i virksomheden, den endelige bruger, uanset om varerne bruges i egen virksomhed eller bruges, som led i leveringen af en serviceydelse (frisør, hotel, rengøring, værksted o.l.).
 
Bagatelgrænse

Virksomheder, der indfører emballageafgiftspligtige varer fra udlandet til et afgiftsbeløb på under 2.500 kr. pr. kalenderår, skal ikke betale afgift. Virksomheden skal foretage en vurdering af, hvorvidt den vil komme til at ligge under eller over bagatelgrænsen. Hvis virksomheden vurderer, at bagatelgrænsen er eller vil blive overskredet, skal virksomheden straks anmelde sig til registrering hos told- og skatteregionen.
 

Afgiftssats


 Afgiften er for emballagematerialer af:
 
Papir
1. Fleksibelt fiberbaseret materiale:   19,50 kr. pr. kg.
Papir med en vægt ikke over 100 g/m².
 
Pap, karton (virgine), tekstiler
2. Ikke-fleksibelt fiberbaseret materiale, virgint samt tekstiler:   7,50 kr. pr. kg.
Papir, karton, pap og bølgepap af virgine råmaterialer, dvs. nyproducerede materialer modsat genvundne materialer, samt tekstiler.
 
Karton mv. med en vægt ikke over 100 g/m² skal beskattes med satsen for papir i pkt. 1.
 
Pap, karton (genvundne)
3. Ikke-fleksibelt fiberbaseret materiale, genvundet:   6,00 kr. pr. kg.
Papir, karton, pap og bølgepap af genvundne materiale. Det er en betingelse for brug af denne sats, at virksomheden kan dokumentere, at emballagen består af mindst 50% genvundne materialer, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.
 
Karton mv. med en vægt ikke over 100 g/m² skal beskattes efter satsen for papir i pkt. 1.
 
Plast, formfast
4. Plast, formfast:   7,50 kr. pr. kg
Formfast plastemballage har samme volumen i tom og påfyldt stand, fx flasker, dunke og tuber.
 
Plast, formfast og højfyldt 
5. Plast, formfast og højfyldt:   4,50 kr. pr. kg.
Formfast plastemballage har samme volumen i tom og påfyldt stand, fx flasker, dunke og tuber.
 
I højfyldt emballage er plastmaterialer delvist erstattet med andre materialer, fx kalk. Det er en betingelse for brug af denne sats, at virksomheden kan dokumentere, at emballagen består af mindst 50% fyldstof, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.
 
Plast, formfast og UN-godkendt
6. Plast, formfast og UN-godkendt:   6,00 kr.
Formfast plastemballage har samme volumen i tom og påfyldt stand, fx flasker, dunke og tuber.
 
UN (FN) godkendt emballage opfylder visse sikkerhedsmæssige krav og anvendes til transport og opbevaring af farligt gods. Det er betingelse for brug af denne sats, at UN-godkendelsen fremgår af selve emballagen.
 
Plast, fleksibel
7. Plast, fleksibel:   30,00 kr. pr. kg
Tynde plastemballager,der ikke har samme volumen i tom og påfyldt stand, fx indpakningsfilm og poser.
 
Aluminium
8. Aluminium:   11,25 kr.
Ikke-magnetisk metal, der bl.a. bruges til fremstilling af fødevarebeholdere, konservesdåser og låg.
 
Hvidblik og andre stålemballager 
9. Hvidblik og andre stålemballager:   3,75 kr.
Hvidblik er en tynd, fortinnet stålplade, der bl.a. bruges til dåsefremstilling.
 
Hvidblik og andre stålemballager, UN-godkendt
 10. Hvidblik og andre stålemballager, UN-godkendt:   3,00 kr.
Hvidblik er en tynd, fortinnet stålplade, der bl.a. bruges til åsefremstilling.
 
UN (FN) godkendt emballage opfylder visse sikkerhedsmæssige krav og anvendes til transport og opbevaring af farligt gods. Det er betingelse for brug af denne sats, at UN-godkendelsen fremgår af selve emballagen.
 
Glas og keramik
11. Glas og keramik:   0,75 kr.
 
Laminat
12. Laminat:   15,00 kr.
Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium mv. Emballage, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast.
 
Efter laminatsatsen beskattes også emballager og emballagedele, der består af sammensatte materialer, som ikke kan skilles ad.
 
Udgør ét af materialerne i en emballage af laminat eller af sammensatte materialer mere end 90% af emballagens vægt, kan afgiften beregnes efter satsen for dette materiale og efter emballagens samlede vægt.
 
Træ
13. Træ:   6,00 kr. 
 
Materialer

Virksomheden skal vide, hvilke materialer der indgår i emballagen, og vægten af disse materialerenten gennem oplysning fra producenten eller fra egen undersøgelse af varen. Det er den registrerede virksomhed, der er ansvarlig for, at afgiften beregnes på et korrekt grundlag.
 
Der skal for hver emballage (emballeret vare) foreligge en opgørelse over de materialer, der indgår i emballagen, enten fra emballagefabrikanten eller fra virksomhedens egen opgørelse.
 
Gennemsnitsvejning

Emballagevægten kan for ensartede emballager fastsættes på grundlag af en gennemsnitsvejning af et repræsentativt udsnit af de pågældende emballager, dog mindst 10 emballager.
 
Gennemsnitsvejning af de enkelte emballager skal foretages så ofte, som det ud fra den pågældende emballages art og type, er nødvendigt for at sikre en korrekt afgiftsbetaling, dog mindst én gang om året. Virksomheden skal sammen med regnskabet opbevare dokumentation for de foretagne vejninger.
 
Ved indførsel af varer fra udlandet, hvor der ikke foreligger oplysninger fra producenten om emballagens bestanddele og vægt, således at varemodtageren selv må konstatere disse, kan der for mindre partier af ensartede varer eller for meget dyre varer fx parfume, ses bort fra kravet om vejning af mindst 10 emballager.
 
Varemodtageren kan i sådanne tilfælde fastsætte bestanddele og vægt på grundlag af en enkelt emballage, men det er uændret virksomhedens ansvar at vide, hvilke materialer emballagen består af, og vægten af disse, ligesom virksomheden skal opbevare den vejede emballage og dokumentation for den foretagne vejning/opgørelse/fastsættelse af den enkelte emballagens vægt.
 
Låg, kapsler m.m.

Der skal betales afgift af alle dele af salgsemballagen, dvs. også af emballagens låg, kapsler, håndtag og etiketter. Hvis emballagen består af flere materialer, beregnes afgiften ved først at gange vægten af de enkelte materialedele med den respektive sats og derefter lægge tallene sammen.
 
90%-reglen

Såfremt et enkelt materiale udgør mere end 90% af emballagens vægt, kan afgiften beregnes efter satsen for dette materiale alene, men af emballagens samlede vægt.
 
Uadskillelige materialer

Emballage eller emballagedele, der består af sammensatte materialer, der ikke kan skilles ad, afregnes efter afgiftssatsen for laminat, se 90%-reglen. Som uadskillelige materialer anses materialer, der er sammensmeltede/-svejsede eller limet sammen på en sådan måde, at der ikke efterfølgende  kan ske en korrekt opgørelse af det enkelte materiales vægt.
 
Op- og nedrunding

Ved opvejning af en emballages enkelte afgiftspligtige bestanddele, der vejer 1 g eller derover fastsættes vægten af bestanddelene i hele g, medens vægten af bestanddele, der vejer under 1 g, fastsættes i mg. Vægten op- eller nedrundes til g eller mg efter de almindelige regler, dvs. 5 eller derover rundes op og under 5 rundes ned.
 
Vægten af den enkelte afgiftspligtige bestanddel i g eller mg ganges herefter med antallet af emballageenheder. Den herved fremkomne afgiftspligtige vægt for varepartiet anføres i hele kg efter de almindelige regler, jf. ovenfor.
    
Eksempler
Eksempel 1
Glasflaske med låg af aluminium. Flasken er indpakket i karton af mindst 50% genvundne materialer.
         
          
Materiale   Vægt g Vægt i kg Sats pr. kg Afgift 
Glasflaske   400 g 0,4 kg 0,75 kr. 0,30 kr. 
Låg af aluminium   20 g 0,02 kg 11,25 kr. 0,23 kr. 
Kartonæske   100 g 0,1 kg 6,00 kr. 0,60 kr. 
             
Afgift i alt         1,13 kr.  
 
Eksempel 2
Glasflaske med en prop af plast med papindlæg, der ikke kan adskilles fra proppen, og med en etiket.
         
Materiale Vægt i g Vægt i kg Sats pr. kg Afgift
Glasflaske 530 g 0,582 kg  0,75 kr. 0,44 kr.
Plastprop *) 50 g  --- ---  0,00 kr.
Etiket *)    2 g ---  ---  0,00 kr.
             
Afgift i alt       0,44 kr.
 
*)Da glasset udgør mere end 90% af emballagens samlede vægt, beregnes afgiften ud fra satsen for glas og af emballagens samlede vægt.

Engangsservice


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus mv. af plast og pap m.m., som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug. 
 
Foruden ovenanførte varer er der afgift på bl.a.
 • bakker/tallerkener med en længde/diameter på 33 cm eller derunder.
 • drikkebægre, også forsynet med målestreger
 • grilltallerkener med flere rum
 • kaffefade (bakker med fordybning til en kop - bruges som kombineret tallerken og underkop)
 • plastrørepinde
 • portionsskåle til is og desserter
 • træspatler til isbægre mv.
Fritaget for afgift

Der er derimod ikke afgift på
 • aluminiumsbakker og -forme
 • askebægre (aluminium eller pap med aluminiumsbelægning)
 • burgerpakninger (transportpakninger)
 • bægerholdere (genbruges)
 • bægre og beholdere med et rumindhold på over 50 cl
 • isbægre
 • ispindelåg til bægre mv.
 • papbakker til jordbær, tomater, champignoner mv.
 • plattebakker af aluminium med mindst 5 rum
 • serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm
 • servietter og engangsduge
 • sugerør
 • yoghurtbægre med påtryk.
Erhvervsmæssig anvendelse

Varer, der er omfattet af afgiftspligten, men som må antages udelukkende at blive anvendt erhvervsmæssigt, kan efter ansøgning fritages for afgift. Tilsvarende gælder for afgiftspligtige varer, hvis anvendelse til teknisk brug eller praktiske administrative hensyn i ganske særlig grad taler for det.  
 
Følgende varer er derfor fritaget for afgift
 • bakker, fremstillet ved formpresning af ensfarvet pap, hvis flademål ikke overstiger 275 cm2, og hvor den længste side er mindst 50% større end den korteste.
 • drikkebægre med målestreger af polypropylen (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud.
 • drikkebægre og beholdere med et rumindhold på højst 5 cl.
 • engangskopper fremstillet af pap af typer, der udelukkende benyttes til demonstration (prøvesmagning) af varer.
 • plastteskeer i importerede pakninger, som desuden indeholder sukker, flødepulver og en serviet.
 • pølsebakker, fremstillet af foldet pap, af en type, der udelukkende bruges ved pølsevogne o.l.
 • trekantede tallerkener, der er specielt konstruerede til automater med mikrobølgeovn.
Afgiftssats

Afgiften af engangsservice er 50% af afgiftsværdien. Afgiftsværdien er en værdi, der fastsættes efter reglerne om toldværdi. Afgiftsværdien er derfor i almindelighed fakturaprisen, hvortil i alle tilfælde skal lægges evt. forsendelses- og forsikringsomkostninger til første bestemmelsessted her i landet + evt. told + 20% af summen af disse beløb.
 
Afgiftsværdien gælder kun for varer, der indføres til eget brug. For varer, der skal videresælges, er afgiftsværdien normalt varernes videresalgspris (engrospris).

Gas (LPG og naturgas)


 Der er afgift på flaskegas (LPG), herunder autogas, og på naturgas (N-gas). 
 
Afgiften er for
Vareart  Energiafgift CO2-afgift Afgift i alt
LPG - Autogas 145 øre/l 16 øre/l 161 øre/l
LPG - Anden flaskegas      
- motorbrændstof 263 øre/kg 30 øre/kg 293 øre/kg
- opvarmning 218 øre/kg 30 øre/kg 248 øre/kg
Naturgas a)      
- motorbrændstof b) 236 øre pr. Nm3 22 øre pr. Nm3 258 øre pr. Nm3
- opvarmning 147 øre pr. Nm3 22 øre pr. Nm3 169 øre pr. Nm3
 
a) Afgiftssatserne gælder for naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ. Ved lavere/højere brændværdi foretages en forholdsmæssig regulering af afgiften.
b) Til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker er afgiften 25 øre pr. Nm3.
 
Svovlafgift

Gas, der indeholder over 0,05% svovl, er pålagt svovlafgift, se Mineralolieprodukter.
 
Emballage

Af flaskegas, der indføres fra udlandet i emballager (pakninger) under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (vægtafgift).

Glødelamper og sikringer


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på følgende varer: 
 
Glødelamper

Foruden almindelige el-pærer omfatter afgiften også fx elektronblitzlamper, pærer montereret i plasticjuletræer, som bruges som dekorationsgenstande, og lamper til brug i telefoncentraler.
 
Lysstoflamper mv.

Damplamper, herunder lysstoflamper, neonrør o.l. lysrør er omfattet af afgiften, men også fx frimærkelamper (glimrør) og kvartsbrændere til højfjeldssole. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er fritaget for afgift. 
 
Sikringer

Sikringer til stærkstrømsanlæg, der efter stærkstrømsreglementet defineres som anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet med så høj spænding eller så stor strømstyrke, at der kan opstå fare. 
 
Stærkstrømsanlæg opdeles i høj- og lavspændingsanlæg. Anlæg, ved hvilke den normale driftsspænding mellem en vilkårlig leder og jord overstiger 250 V, er højspændingsanlæg, medens anlæg, der ikke overstiger 250 V, er lavspændinganlæg. 
 
Der er afgift på sikringer til lavspændingsanlæg, uanset om de er til industriel brug eller til husholdningsbrug. Sikringer til højspændingsanlæg er fritaget for afgift. 
 
Finsikringer, som bruges til beskyttelse af elektriske brugsgenstande og elektroniske apparater, og som efter stærkstrømsreglementet ikke er tilladt for brug i lavspændingsanlæg, er undtaget fra afgiftspligten. 
 
Belysningsgenstande mv.

Glødelamper mv., der er monteret i lygter, hænge- og stålamper, lysekroner o.l. belysningsgenstande, er afgiftspligtige. 
 
Glødelamper mv., der er anbragt i andre genstande end ovennævnte, er kun afgiftspligtige, såfremt værdien af de pågældende glødelamper mv. skønnes at være betydelig i forhold til varens samlede værdi. I andre tilfælde er glødelamperne mv. ikke afgiftspligtige. 
 
Afgiftspligtige

Der skal derfor betales afgift af fx
 • kvartsbrændere i højfjeldssole
 • glødelamper/glimlamper i spændingsprøvere og tændrørsprøvere af form som skruetrækkere
 • glødelamper i lokomotiver, vogne, signaler mv. til modeljernbaner
 • glødelamper med fatning beregnet til udskiftning i dukkestuelamper.
Afgiftsfri

Der skal derimod ikke betales afgift af fx
 • glødelamper mv. i køleskabe, symaskiner, mikroskoper, køretøjer mv.
 • glødelamper, der er monteret i legetøj af plast, blik o.l., og som består af en glaskolbe med isat glastråd, hvis ender er ført ud gennem kolbens ende og direkte forbundet til ledninger til strømkilden.
Afgiftssats

Afgiften er for
 • Elektriske glødelamper (el-pærer) største bredde (diameter) over 19 mm eller største længde (fra spids til spids) over 35 mm:     2,50 kr. pr. stk.
 • andre elektriske glødelamper (små):     0,50 kr. pr. stk.
 • Damplamper (lysstofrør), neonrør mv.:     7,50 kr. pr. stk.
 • Sikringer til stærkstrømsanlæg :     0,50 kr. pr. stk.

Kaffe og te


 
Afgiftspligtige varer og afgiftssats
Der er afgift på kaffe, te og kaffeerstatning.
 
Afgiften er for:
 
Vareart Toldtarifposition Afgift pr. kg
nettovægt
Rå kaffe 0901.11-12  5,45 kr.
Brændt kaffe 0901.21-22  6,54 kr.
Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe, fx pulverkaffe  
2101.11
 
14,17 kr.
     
Te 0902.10-40  6,25 kr.
Teekstrakter 2101.20  15,60 kr.
     
Kaffeerstatning og kaffetilsætning 2101.30  0,64 kr.
     
Kaffeerstatning med indhold af kaffe
Andre varer fremstillet på basis af ekstrakter og essenser af kaffe
Varer fremstillet på basis af teekstrakter
0901.90 
 
2101.11-12 
 
 
2101.20
Afgiften beregnes med de overfor anførte satser af varernes faktiske indhold af kaffe, te og kaffeerstatning *)
 
Fabrikanterklæring

 *)Varemodtageren skal fremlægge en erklæring fra fabrikanten om enten vægtindholdet af afgiftspligtige bestanddele i varepartiet eller den procentdel, som vægten af bestanddelene udgør af varens nettovægt. Hvis varemodtageren ikke har en sådan erklæring, skal afgiften beregnes på grundlag af varens fulde nettovægt.

Karburatorvæske


 
Afgiftspligtige varer og afgiftssats

Der er afgift på karburatorvæske af enhver art.
 
Afgiften er 3,87 kr. pr. liter. 
 
Afgiften er en EU-harmoniseret punktafgift, se EU-punktafgifter.
 
Emballage

Af karburatorvæske, der indføres fra udlandet i emballager (pakninger) under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (vægtafgift).

Konsum-is


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på konsum-is af enhver art, herunder sodavandsis, og konsum-is-miks til erhvervsmæssig fremstilling af is på soft-ice maskiner o.l. apparater. 
 
Miks, der bruges til fremstilling af milk-shake, er ikke omfattet af afgiftspligten. 
 
Afgiftssats

Afgiften er 3,40 kr. pr. liter is.  
 
Afgiften af miks er 3,40 kr. pr. liter is (soft-ice), der kan fremstilles af miksen.  
 
Opgørelse af litermængde

Ved opgørelse af den afgiftspligtige litermængde medregnes varer, der er nedfrosset sammen med isen, og som fremstår som en egentlig bestanddel af den færdige is, fx flødeskum, syltetøj og frugter. Varer, der er omfattet af afgiftspligten efter chokoladeafgiftsloven og beskattes efter denne lov, fx nougat, chokolade, mandler og nødder, kan dog holdes uden for ved opgørelsen af ismængden, se Chokolade- og sukkervarer, Dækningsafgift.

Kulprodukter (stenkul, jordoliekoks mv.)


 
Afgiftspligtige varer og afgiftssats
Der er energiafgift, CO2-afgift og svovlafgift på kulprodukter mv.
 
Afgiften er for:
Vareart Energiafgift
pr. ton a)
CO2-afgift
pr. ton
I alt pr. ton Svovlafgift
Stenkul/-briketter, koks, cinders og koksgrus
 
1.250 kr. 242 kr.  1.492 kr. Varer med over 0,05% svovlindhold
 
 
       
 
Jordoliekoks 1.475 kr. 323 kr.  1.798 kr.  20 kr. pr. kg svovl i varen
         
Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o.l. til fremstilling af varme  1.760 kr. 0 1.760 kr.   
      .  
Bitumen til fremstilling af varme        
- mindst 27% vandindhold  1.290 kr. 224 kr. 1.544 kr.  
- under 27% vandindhold  1.690 311 kr. 2.001 kr.  
         
Brunkul/-briketter 910 kr. 178 kr. 1.088 kr.  
 
a) Energiafgiften kan betales efter brændværdien i det enkelte parti kul mv. Afgiften er 45 kr. pr. GJ. 
 
b) Jordoliekoks, der er et restprodukt ved raffinering af mineralsk olie, er afgiftspligtig uanset produktets handelsbetegnelse, fx petroleumskoks eller energikoks. 
 
Svovlafgift - bundfradrag i 1999

Der kan i 1999 foretages følgende fradrag i den afgiftspligtige mængde svovl: 
 
 
Vareart Bundfradrag i % af varens
vægt ekskl. vand
Stenkul/-briketter, koks, cinders, koksgrus 0,07
Jordoliekoks 0,08
Bitumen, tallolie, trætjære/-olie, vegetabilsk beg 0,10
Brunkul/-briketter 0,05
 
 
 

Kvælstof i gødning


 
Afgiftspligtige varer

Der skal betales afgift af kvælstof (N) indeholdt i følgende gødninger
 • ammoniak henhørende under toldtarifpos. 2814.
 • kaliumnitrat og calciumnitrat henhørende under toldtarifpos. 2834.
 • ammoniumclorid henhørende under toldtarifpos. 2827.
 • gødningsstoffer henhørende under toldtarifpos. 3102 og 3105.
 • organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.
 
Afgiftsfri varer

Varer er fritaget for afgift, hvis de indføres af
 • virksomheder, der er registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (jordbrugsvirksomheder mv.), og
 • industrivirksomheder, der har bevilling til afgiftsfritagelse for kvælstof, der udelukkende anvendes til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning.
Disse virksomheder skal dog stadig følge reglerne om anmeldelse og registrering, regnskab og afregning af afgift mv., selv om den afgiftspligtige mængde er 0.
 
Afgiftssats

Afgiften er 5 kr. pr. kg kvælstof. 
 
Der skal ikke betales afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2% af gødningens samlede vægt.
 
Dækningsafgift

Ved indførsel af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kvælstof, skal der betales afgift af dette indhold, hvis varerne er bestemt til eller anvendes som plantenæring eller afisningsmiddel.  
 
Virksomheder, der modtager dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, skal angive vægten af de afgiftspligtige bestanddele, og der skal fremlægges en erklæring herom fra fabrikanten.
 
Emballage

Varerne kan være omfattet af emballageafgiften, se Emballager (vægtafgift).

Mandler, nødder, kerner mv. (råstofafgift)


 
Afgiftspligtige varer og afgiftssats

Der er afgift på mandler, nødder, kerner o.l. (råstofafgift). Afgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Afgiftspligten knytter sig direkte til varer under bestemte positioner i Toldtariffen. Varer, der er råstofafgiftspligtige, omfattes ikke af afgiften af chokolade- og sukkervarer. 
 

 
Dækningsafgift

Ved indførsel af varer, som ikke i sig selv er råstofafgiftspligtige, men som indeholder mandler, nødder mv. eller masser fremstillet af mandler, nødder mv. skal der betales afgift af dette indhold, se Chokolade- og sukkervarer, Dækningsafgift.

Mineralolieprodukter (benzin, dielselolie, fuelolie m.m.)

Afgiftspligtige varer og afgiftssats


 Der er energiafgift, CO2-afgift og svovlafgift på mineralolieprodukter. Energiafgiften er en EU-harmoniseret punktafgift, se EU-punktafgifter.
 
Afgiften er for
 

 
Svovlafgift - bundfradrag i 1999

Der kan i 1999 foretages følgende fradrag i den afgiftspligtige mængde svovl:
Vareart Bundfradrag i % af varens
vægt ekskl. vand.
Gas-/dieselolie, petroleum, benzin, LPG og naturgas 0,05
Fuelolie 0,10
Fyringstjære 0,09
 
Emballager
Af afgiftspligtige mineralolieprodukter, der indføres fra udlandet i emballager (pakninger) under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (vægtafgift).

Andre mineralolieprodukter


 
Brændsler og motorbrændstof
Der skal betales afgift af
 • andre mineralolieprodukter, bortset fra gas, bitumen og faste brændsler, der bruges til fremstilling af varme eller som motorbrændstof, også af fx genbrugsolie, herunder smøreolie, der bruges til disse formål.
 • andre varer end mineralolieprodukter, fx vegetabilske olier, der bruges eller er bestemt til at bruges som motorbrændstof.
 
Afgiften skal betales med den sats, der gælder for tilsvarende brændsel/motorbrændstof.
 
Af blandinger af afgiftspligtige varer eller af disse produkter og andre varer betales der afgift af hele blandingen efter satsen for varen med den højeste afgiftssats, såfremt blandingen kan bruges til fremstilling af varme eller som motorbrændstof.
 
Det er ikke tilladt at blande, sælge eller bruge varer til andet formål end det, hvortil de er beskattet.

Afgiftsfri varer


 Der skal ikke betales afgift af specielle olieprodukter til industrielle formål mv., fx kemisk rensning eller fremstilling af maling, men produkter under nedenstående toldtarifpositioner er omfattet af registrerings- og kontrolbestemmelserne i mineralolieafgiftsloven:
 
Position Vareart
2707.10-30 benzen, toluen og xylen
2707.50 solvent naphta mv.
2710.00.11-25 special benzin, mineralsk terpentin mv., dog kun bulk-varer
2710.00.37-39 letbenzin mv.
2710.00.59 tændvæske mv., dog kun bulk-varer
2901.10 ethan, butan mv.
2902.20-44 benzen, toluen og xylen (kemisk ren)
 
Virksomheder, der ind- eller udfører disse varer, skal derfor anmelde sig til registrering hos Told·Skat.
 
Emballageafgift

Af ovenanførte specielle olieprodukter, der indføres fra udlandet i emballager (pakninger) under 20 liter, skal der betales emballageafgift, se Emballager (vægtafgift).

Mineralvand


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på følgende varer: 
 
Mineralvand mv.

Mineralvand, sodavand, limonade o.l. alkoholfrie læskedrikke med eller uden kulsyre. Varer med et ethanolindhold på højst 1,2% vol. anses for alkoholfri.  
 
Afgiftsfri er mineralvand, der er usødet og ikke-aromatiseret, fx kildevand og dansk vand, og vin og frugtvin (cider) med et ethanolindhold på højst 1,2% vol., fx alkoholfri vin.  
 
Frugt- og grønsagssafter

Frugt- og grøntsagssafter, most o.l., der er umiddelbart drikkelige, og som er tilsat kulsyre, fx saft af æbler, pærer, appelsiner og druer. 
 
Frugtnektar

Frugtnektar fremstillet af umiddelbart drikkelige frugtsafter. Ved frugtnektar forstås varer fremstillet af frugtsaft med tilsætning af vand og sukker.  
 
Afgiftspligten omfatter frugtnektar fremstillet ved brug af umiddelbart drikkelige frugtsafter, som defineret i bilag 2 i Sundhedsministeriets (Fødevareministeriets) bekendtgørelse nr. 493 af 28. juni 1990 om frugt- og grøntsagssaft m.m. (nektar III-varer), dvs. bl.a. saft af æbler, pærer, appelsiner og druer.
 
Nektar fremstillet af frugtsafter, der ikke er drikkelige i naturlig tilstand (nektar I- og II-varer), er ikke omfattet af afgiftspligten. Hvis et sådant nektarprodukt - fx ved yderligere tilsætning af vand eller sukker - ikke opfylder kriterierne for nektar I- og II-varer, er det afgiftspligtigt som læskedrik efter punktet Mineralvand mv.  
 
Læskedrikkoncentrater

Læskedrikkoncentrater, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater o.l. apparater.
 
Afgiftssats

Afgiften af mineralvand mv. er 1,00 kr. pr. liter af varen.  
 
For læskedrikkoncentrater er afgiften 1,00 kr. pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af varen. 
 
Afgiftslettelse (moderation)

Der kan gives afgiftslettelse (moderation) for kulsyreholdig mineralvand, der er fremstillet på mindre mineralvandsfabrikker her i landet eller i et andet EU-land. Afgiftslettelsen omfatter kun mineralvandsfabrikker, der den 1. januar 1984 fremstillede mineralvand, og hvis årlige udlevering af mineralvand ikke overstiger 10 mio. liter. 
 
Emballage

Af mineralvand, der indføres fra udlandet i beholdere under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (stykafgift)
 
Returemballage

Mineralvand til forbrug her i landet må kun udleveres i emballage, der er godkendt af eller anmeldt over for Miljøstyrelsen.  
 
Etiketter

De emballager, i hvilke mineralvand udleveres til forbrug her i landet, skal være forsynet med etiketter, der angiver varens art og emballagens nominelle indhold.

Opløsningsmidler, klorerede


 
Afgiftspligtige varer

Afgiftspligten omfatter de klorerede opløsningsmidler
 • tetraklorætylen
 • triklorætylen
 • diklormetan.
Afgiftssats

Afgiften af klorerede opløsningsmidler er 2 kr. pr. kg af varens nettovægt, dvs. uden emballage.
 
Dækningsafgift

Ved indførsel af varer, som indeholder over 1% mas. klorerede opløsningsmidler, fx affedtningsmidler, rensemidler, lim eller maling, skal der betales afgift af opløsningsmidlerne.  
 
Dækningsafgiften beregnes efter varens faktiske indhold af opløsningsmidler, såfremt varemodtageren har en erklæring fra fabrikanten om enten vægtindholdet af opløsningsmidler i varen eller den procentdel, som opløsningsmidlerne udgør af varens nettovægt.
 
Afgiften er 2 kr. pr. kg.  
 
Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring, skal afgiften beregnes på grundlag af varens nettovægt.
 
Emballage

Af opløsningsmidler, der indføres fra udlandet i beholdere under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (vægtafgift).

PVC-folie


 
Afgiftspligtige varer

Afgiftspligten omfatter folier, der er fremstillet af blød polyvinylchlorid (PVC), der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm, husholdningsfilm o.l., der henhører under bl.a. toldtarifpos. 3919, 3920, 3921 og 3926. 
 
Af Sundhedsministeriets (Fødevareministeriets) bekendtgørelse nr. 1064 af 4. december 1996 om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler fremgår det, hvilke bløde PVC-folier der er egnet til emballering af levnedsmidler. 
 
Ved blød PVC forstås, at PVCen kemisk er tilsat en blødgøre, der gør materialet blødt. Folier af ren PVC uden blødgørere er ikke omfattet af afgiften. 
 
Der findes typer af levnedsmiddelfolier, som ikke er af PVC, eller som ikke er til levnedsmidler, og som derfor er afgiftsfri.  
 
Der er ikke afgift på PVC-folier, der i udlandet er brugt til emballering af levnedsmidler, som efterfølgende indføres. 
 
Afgiftssats

Afgiften af PVC-folie er 12 kr. pr. kg.

Sand, sten, grus mv. (råstofafgift)


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på råstoffer, der henhører under nedenstående toldtarifpositioner. I parentes er til brug for afgiftsberegningen angivet omregningsfaktoren fra ton til m3.

Sand
Pos. 2505.10-90
Naturligt sand af enhver art, fx kvartssand, søsand og bakkesand (1 t=0,6 m3).
 
Ler
Pos 2508.10.00  
Lerarten bentonit (1 t=0,6 m3).
 
Pos. 2508.40.00
Andre lerarter, fx teglværksler o.l.), men ikke fx kaolin, blegejord, valkejord og ildfast ler (1 t=0,6 m3)
 
Kridt
Pos. 2509.00.00
Kridt (1 t=0,7 m3)
 
Moler
Pos. ex. 2512.00.00
Moler, jordfugtigt (1 t=1,0 m3) eller tørret, knust (1 t=1,6 m3)
 
Granit
Pos. 2516.11-12
Granit (1 t=0,4 m3)
 
Sandsten
Pos. 2516.21-22
Sandsten (1 t=0,4 m3).
 
Småsten, grus
Pos. 2517.10.10
Småsten, grus, singels og flint (1 t=0,6 m3).
 
Pos. 2517.10.80
Andre varer af lignende art (fx knust granit) bortset fra knust dolomit og knuste kalksten (1 t=0,6 m3).
 
Tjæremakadam
Pos. 2517.30.00
Tjæremakadam (1 t= 0,6 m3).
 
Granulater mv. af sten
Pos. 2517.49.00
Granulater, splinter og pulver af stenarter (bortset fra marmor) (1 t=0,6 m3).
 
Kalksten
Pos. 2521.00.00
Kalksten til kalk-, cement eller metalfremstilling (1 t=0,6 m3).
 
Kalk
Pos. 2522.10.00
Brændt kalk (1 t=1,6 m3).
 
Pos. 2522.20.00
Læsket kalk (1 t=1,3 m3).
 
Pos. 2522.30.00
Hydraulisk kalk (1 t=1,2 m3).
 
Cement
Pos. 2523.10-90
Cementklinker, Portland cement, aluminatcement, slaggecement, puzzolancement og anden hydraulisk cement (1 t=1,1 m3).
 
Tørv
Pos. 2703.00.00
Tørv, tørvebriketter, tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret (1 t=5,0 m3).
 
Brosten mv.
Pos. 6801.00.00
Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer) (1 t=0,4 m3).
 
Bagatelgrænse
Virksomheder, der indfører under 200 m3 råstoffer årlig, skal ikke betale afgift.
 
Afgiftssats
Afgiften er 5 kr. pr. m3 af råstoffet. 
 
Der er fastsat omregningsfaktorer fra ton til m3 for de forskellige råstoffer, se ovenfor.

Smøreolier


 
Afgiftspligtige varer
Der er afgift på smøreolie og gearolie samt en række industrielle smøreolier mv., fx hydraulikolie, transmissionsolie, boreolie, skæreolie, maskinolie og kompressorolie (toldtarifpos. 2710, 3403.19 og 99 og 3819). Andre olier, der konkurrerer med disse, er også omfattet af afgiftspligten - også selv om de er fremstillet på basis af andet råmateriale end mineralolie. 
 
Betegnelsen Hydraulikolie omfatter alle typer olier, herunder bremsevæske, til trykcylindre, støddæmpere og hydrauliske bremser.
 
Afgiftsfri varer
Nedennævnte olier er fritaget for afgift, såfremt de ikke umiddelbart kan bruges som erstatning for afgiftspligtige varer: 
 
Procesolier
Procesolier er specielle olier, der bruges som komponenter i kemisk/tekniske produkter eller som proceshjælpemiddel ved fremstilling af kemisk/tekniske produkter, og som indgår i de fremstillede produkter, fx olier til fremstilling af farmaceutiske, veterinære og kosmetiske produkter (Hvide olier), trykfarver, træbehandlingsmidler og additivkoncentrater og olier til imprægnering af kabler, tovværk og emballagematerialer. 
 
Transformatorolie
Isoleringsolier, der bruges som køle- og isoleringsmiddel i elektrisk udstyr, især transformatorer, reaktorer og elektriske afbrydere. 
 
Formolier
Formolier, der bruges i lervare-, bygge- og metalindustrien til påføring af forme for bl.a. at hindre, at emnerne binder til formene. 
 
Rustbeskyttende olier
Rustbeskyttende olier og fedter (smørefedt) bruges bl.a. til behandling af biler. 
 
Afgiftssats
Afgiften af smøreolie er 2,04 kr. pr. liter. 
 
Emballage
Af smøreolier, der indføres fra udlandet i emballager (pakninger) under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (vægtafgift).

Spiritus


 
Afgiftspligtige varer
Der er afgift på spiritus, herunder ethanol (alkohol), over 1,2% vol., og vin og frugtvin m.m. med et ethanolindhold over 22% vol. Afgiften er en EU-harmoniseret punktafgift, se EU-punktafgifter.
 
Afgiftspligten omfatter bl.a.
 • spiritus, fx akvavit, cognac, whisky, vodka, rom, gin og likør.
 • ethanol i ren stand eller blandet med vand, fx finsprit
 • hedvin, vermouth, frugtvin o.l. med et ethanolindhold over 22% vol.
 • ethanolholdige ekstrakter, essenser o.l., der uden tilsætning af spiritus eller vin, herunder frugtvin m.m., kan bruges til fremstilling af drikkelige varer med et ikke uvæsentligt ethanolindhold.
 • andre varer med et ethanolindhold over 1,2% vol., hvis varerne er drikkelige, fx whisky-soda og cocktails. Øl, vin og frugtvin med et ethanolindhold på 22% vol. og derunder er ikke omfattet af afgiftspligten.
Afgiftssats
Afgiften af spiritus er 275 kr. pr. liter 100% ethanolstyrke.
 
Emballage
Af spiritus, der indføres fra udlandet i beholdere under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballage (stykafgift).
 
Banderoler, beholdere og etiketter
Spiritus skal inden udleveringen til forbrug være tappet på beholdere, der skal være forsynet med en Told·Skat-banderole. Der er fastsat regler om banderoler, beholderstørrelser og etiketter. Told- og skatteregionen kan give nærmere oplysning herom.

Vin og frugtvin


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på vin og frugtvin m.m. med et ethanolindhold over 1,2%, men ikke over 22% vol. Varer over 22% beskattes som spiritus. Afgiften er en EU-harmoniseret punktafgift, se EU-punktafgifter.
 
Afgiftspligten omfatter bl.a.
 • vin, fx rødvin, rosévin og hvidvin
 • hedvin, fx madeira, portvin og sherry
 • aperitifvine, fx vermouth og sangria
 • frugtvin o.l., fx kirsebærvin, æblecider og mjød.
Afgiftssats

Afgiften er for:
 
Afgiftsklasse Ethanolindhold
i % vol.
Afgift pr. liter
1 over 1,2% - 6% 4,50 kr.
2 over 6% - 15% 7,05 kr.
3 over 15% - 22% 10,55 kr.
  
Mousserende vin

Tillægsafgift for mousserende vin og frugtvin med et overtryk på mindst 3 bar:   3,50 kr. 
 
Emballage

Af vin og frugtvin, der indføres fra udlandet i beholdere under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (stykafgift).
 
Banderoler, beholdere og etiketter

Vin og frugtvin skal inden udleveringen til forbrug være tappet på beholdere, der skal være forsynet med en Told·Skat-banderole, se Banderoler til vin og frugtvin.  
 
Der er i øvrigt fastsat regler om beholderstørrelser og etiketter. Told- og skatteregionen kan give nærmere oplysning herom.
 

Vækstfremmere og antibiotika


 
Afgiftspligtige varer og afgiftssats

Der skal betales afgift af antibiotika og vækstfremmere, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer.  
 
Afgiften er for
 
Art pr. gram
Zinkbacitracin 1,00 kr.
Spiramycin 1,00 kr.
Virginiamycin 1,00 kr.
Flavofosfolipol 2,50 kr.
Tylosinfosfat 1,25 kr.
   
Monensin natrium 1,00 kr.
Salinomycin natrium 0,83 kr.
Avilamycin 1,25 kr.
Carbadox 1,00 kr.
Olaquindox 1,00 kr.
 
Andre vækstfremmere

Der skal betales afgift af andre antibiotika og vækstfremmende stoffer, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer. Afgiften betales efter den sats, der gælder for det tilsvarende antibiotikum eller vækstfremmende stof som nævnt ovenfor med et tilsvarende tilladt maksimal indhold i fuldfoderet. 
 
Dækningsafgift

Ved indførsel af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele i form af antibiotika og vækstfremmere, skal der betales afgift af dette indhold. Dette kan fx være forblandinger, tilskudsfoder og fuldfoder mv.
 
Ved modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet skal der fremlægges en fabrikanterklæring, der angiver vægten af de afgiftspligtige bestanddele. 
 
Hvis fabrikanterklæringen ikke fremlægges, betales der afgift med følgende satser:
 
Art pr. kg
Foderblandinger 25 kr.
Tilskudsfoder 10 kr.
Fuldfoder 5 kr.
 
Emballage

Varerne kan være omfattet af emballageafgiften, se Emballager (vægtafgift).

Øl


 
Afgiftspligtige varer

Der er afgift på øl (toldtarifpos. 2203), herunder drikkevarer, der indeholder en blanding af øl og ikke-alkoholholdige drikkevarer (pos. 2206). Øl med et ethanolindhold under 2,8% vol. er fritaget for afgift. 
 
Afgiften er gradueret efter øllets oprindelige ekstraktindhold (indbrygningsprocent), som udtrykkes i % Plato og er mængden af kulhydrater og ekstraktstoffer i den ølurt, der svarer til det færdige øl. Indbrygning i % Plato beregnes efter EBC-analyseforskriften i ANALYTICA - EBC, der udgives af European Brewery Convention. 
 
Afgiften er en EU-harmoniseret punktafgift, se EU-punktafgifter.
 
Afgiftssats

Afgiften er for
 
Skatteklasse Indbrygning i % Plato  Afgift pr. hl
1 højst 11%  268,50 kr.
2 over 11% - 14%  345,75 kr.
3 over 14% - 18%  460,75 kr.
4 over 18% - 22%  510,25 kr.
5 over 22%  27,00 kr. pr. % Plato
 
Hvis øl med forskelligt ekstraktindhold blandes, fastsættes skatteklassen ved beregning af det ekstraktindhold, som tilsvarende øl er indbrygget på. 
 
Afgiftslettelse (moderation)

Der kan gives afgiftslettelse (moderation) for øl, der er fremstillet på mindre bryggerier her i landet eller i et andet EU-land. Afgiftslettelsen omfatter kun bryggerier, der den 1. november 1940 fremstillede øl af skatteklasse 1-5-type, og hvis årlige udlevering af sådant øl ikke overstiger 200.000 hl. 
 
Emballage

Af øl, der indføres fra udlandet i beholdere under 20 liter, skal der desuden betales emballageafgift, se Emballager (stykafgift)
 
Returemballage

Øl til forbrug her i landet må kun udleveres i emballage, der er godkendt af eller anmeldt over for Miljøstyrelsen.
 
Etiketter

På etiketter skal der være oplysning om bl.a. varens art og skatteklasse og skatteklasse og emballagens nominelle indhold.

Anmeldelse til og registrering hos Told*Skat


 Virksomheder, der er hjemmehørende her i landet, og som indfører punktafgiftspligtige varer fra udlandet, herunder EU-lande, skal anmelde sig til Told·Skat, inden varerne afsendes.
 
Virksomheden bliver - afhængig af reglerne i den enkelte punktafgiftslov - registreret som enten oplagshaver eller varemodtager, evt. ingen registrering, hvis der stilles sikkerhed for punktafgift ved hvert enkelt varekøb i udlandet.
 
Oplagshavere
Registrerede oplagshavere er virksomheder, der kan fremstille, forarbejde, oplægge, herunder indføre og afsende afgiftspligtige varer, uden at afgiften er betalt. Der er særskilte vejledninger for oplagshavere.
 
Varemodtagere
Registrerede varemodtagere er virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i udlandet, herunder i andre EU-lande, men som hverken kan oplægge eller afsende varer, uden at afgiften er betalt. Anmeldelse til registrering som varemodtager sker på en blanket, som fås hos told- og skatteregionen.
 
Registreringsbevis

Virksomheden vil efter registreringen få tilsendt et registreringsbevis.
 
Ikke-registrerede varemodtager

Ikke-registrerede virksomheder er virksomheder, der ved køb af visse varer i andre EU-lande, stiller sikkerhed for punktafgiften ved hvert enkelt køb. 
 
Følgende varer kan anskaffes af ikke-registrerede virksomheder mod sikkerhedsstillelse ved hvert enkelt varekøb: Cigarer, mineralolieprodukter, vin og øl samt spiritus (kun til detailsalg). Alle andre punktafgiftspligtige varer kan kun anskaffes af registrerede virksomheder.  
 
Virksomheden skal, inden varerne afsendes fra et andet EU-land, anmelde varekøbet til told- og skatteregionen. Anmeldelsen skal ske på en blanket (D 104), der kan fås hos regionen. 
 
Sikkerhedsstillelsen kan ske kontant eller i form af en bankgaranti. Evt. anden form for sikkerhedsstillelse kan aftales med regionen. Når sikkerheden er stillet, får virksomheden et bevis: Dokumentation for sikkerhedsstillelse for harmoniserede punktafgifter, der skal sendes til leverandøren. 
 
Virksomheden skal indbetale afgiften, så snart varerne er modtaget. Ved betalingen bruges det indbetalingskort, som virksomheden får udleveret ved sikkerhedsstillelsen. Den stillede sikkerhed bliver frigivet ved afgiftens betaling. 
 
Virksomheder, der ikke er momsregistrerede, eller hvor de købte varer ikke indgår i den momspligtige omsætning, skal samtidig betale moms af de modtagne varer.
 
Fjernsalg
Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i et andet land. Det vil typisk dreje sig om postordresalg og internethandel. 
 
EU-punktafgifter

Virksomheder, der sælger varer omfattet af de EU-harmoniserede punktafgifter, dvs. spiritus, vin, øl, cigaretter, cigarer, røgtobak og mineralolieprodukter, fra andre EU-lande ved fjernsalg, skal registreres her i landet, uanset salgets (omsætningens) størrelse. Virksomheden skal stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter.
 
Nationale punktafgifter

Efter momslovens § 47, stk. 2, jf. § 49, stk. 3, skal udenlandske virksomheder, der har fjernsalg af varer fra andre EU-lande, momsregistreres i Danmark, hvis den samlede levering her til landet overstiger 280.000 kr. 
 
I visse nationale punktafgiftslove er der  en bestemmelse om, at virksomheder, der er registreret efter momsloven for fjernsalg, og som sælger punktafgiftspligtige varer, også skal registreres efter den pågældende punktafgiftslov. Det gælder fx for bekæmpelsesmidler, chokolade, emballage, kvælstof, engangsservice og klorerede opløsningsmidler. 
 
Det betyder, at virksomheder, der er registreret efter momsloven for fjernsalg og herunder også har fjernsalg af punktafgiftspligtige varer, skal registreres og betale afgift efter punktafgiftsloven - uanset størrelsen af det pågældende punktafgiftspligtige varesalg. 
 
Repræsentant

Hvis en virksomhed, der skal registreres for fjernsalg, ikke har filial e.l. her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.
 
Ændringer i og ophør af virksomheden
Enhver ændring i en registreret varemodtagers forhold skal straks anmeldes skriftligt til told- og skatteregionen, fx ændringer vedr. ejerforhold, ansvarlig ledelse, navn og adresse.
 
Ophører virksomheden varigt med at indføre punktafgiftspligtige varer fra udlandet, skal virksomheden afmelde sig fra registrering som varemodtager.

Indførsel af varer


 Ved indførsel af punktafgiftspligtige varer skelnes der mellem EU-harmoniserede punktafgifter og ikke-harmoniserede punktafgifte (nationale punktafgifter).

EU-punktafgifter


 
Vareområde
De EU-harmoniserede punktafgifter er afgifterne på
 • mineralolieprodukter, dvs. gas- og dieselolie, benzin, flaskegas o.l.
 • alkohol og alkoholholdige drikkevarer, dvs. spiritus, vin og øl
 • tobaksvarer, dvs. cigaretter, cigarer, cerutter og røgtobak.
Ubeskattet varekøb i andre EU-lande

Registrerede oplagshavere i EU-lande kan sælge ubeskattede varer, men kun til andre registrerede oplagshavere, registrerede varemodtagere eller til virksomheder, der har stillet sikkerhed for afgiften.
 
Registrerede varemodtagere skal derfor meddele EU-oplagshaveren (afsenderen) sit punktafgiftsnummer, der er det 8-cifrede SE-nr. (uden Regionskode) med landekode DK foran og cifret for lageradresse bagefter (Eksempel: DK452367890). Varemodtageren kan hos told- og skatteregionen få en erklæring (Y 62), der bekræfter punktafgiftsregistreringen.
 
Ikke-registrerede varemodtagere skal sende dokumentation for sikkerhedsstillelse til EU-oplagshaveren, se Anmeldelse og registrering hos Told·Skat.
 
Ledsagedokument

EU-afsenderen (oplagshaveren) skal udstede et ledsagedokument i 4 eksemplarer. Afsenderen kan bruge en EU-blanket, se EU-ledsagedokument, eller et handelsdokument, fx fakturaen, med samme oplysninger som EU-blanketten.
 
EU-afsenderen beholder eksemplar 1 af ledsagedokumentet, medens eksemplar 2, 3 og 4 følger varerne til modtageren, der skal udstede modtagelsesbevis på bagsiden af eksemplar 3 og 4 med oplysning om
 • dato og sted for varernes modtagelse
 • evt. uoverensstemmelser mellem afsendte og modtagne varer
 • varemodtagerens underskrift.
Da afsenderen hæfter for punktafgiften indtil modtagelsesbevis foreligger, skal varemodtageren snarest muligt og senest 15 dage efter udgangen af den måned, hvor varerne er modtaget, returnere eksemplar 3 til afsenderen.
 
Eksemplar 2 af ledsagedokumentet er til brug for varemodtagerens regnskab. Eksemplar 4 er til brug for Told·Skat, men skal kun indsendes eller forevises, såfremt told- og skatteregionen anmoder om det.
 
Såfremt en varesending ankommer uden ledsagedokument, skal varemodtageren anmode afsenderen om straks at fremsende dette. Varemodtageren skal samtidig underrette regionen om det manglende dokument.
 
Varemodtageren skal endvidere straks underrette regionen om evt. uoverensstemmelser mellem de på ledsagedokumentet anførte varearter/-mængder og de faktisk modtagne varer.
 
For virksomheder, der ikke er registreret som varemodtager, men som anmelder og stiller fuld sikkerhed for hver enkelt forsendelse, gælder reglerne om ledsagedokument mv. tilsvarende.
 
Beskattet varekøb i andre EU-lande

Ved køb af varer, der er punktafgiftsbeskattet i et andet EU-land, skal afsenderen udstede et ledsagedokument. Afsenderen kan bruge enten en EU-blanket eller evt. et handelsdokument, fx faktura. Modtagelsesbevis mv. udstedes som anført for ledsagedokument vedr. ubeskattede varer.
 
Evt. godtgørelse af den punktafgift, der er betalt i afsenderlandet, skal ske gennem afsenderen hos dennes lokale  afgiftsmyndighed.
 
Indførsel fra tredjelande

Ved indførsel af varer fra tredjelande skal virksomheden afgive sædvanlig fortoldningsangivelse (enhedsdokument). I rubrik 47 anføres afgiftskoden for de pågældende varer (tilførsel til punktafgiftsvirksomhed), se Toldvejledningen. Om afregning af punktafgiften, se Afregning af afgift.

Ikke-harmoniserede punktafgifter


 Ikke-harmoniserede punktafgifter er punktafgifterne på alle andre varer end mineralolieprodukter, alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.
 
Varekøb i andre EU-lande

Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande skal der foreligge en af sælgeren udstedt faktura med oplysning om sælgers momsnummer og købers 8-cifrede SE-nummer samt følgeseddel, fragtbrev e.l.
 
Indførsel fra tredjelande

Ved indførsel af varer fra tredjelande skal virksomheden afgive sædvanlig fortoldningsangivelse (enhedsdokument). I rubrik 47 anføres afgiftskoden for de pågældende varer (tilførsel til punktafgiftsvirksomhed), se Toldvejledningen. Om afregning af punktafgiften, se Afregning af afgift.

Afgiftsgodtgørelse


 Varemodtagere, der udfører afgiftspligtige varer enten i uforandret stand som gode og forsvarlige handelsvarer eller efter at være anvendt til fremstilling af afgiftsfri varer, vil efter ansøgning kunne få godtgørelse af den betalte afgift. Omfanget af og betingelserne for godtgørelse afhænger af bestemmelserne i den enkelte afgiftslov Et eksempel på indholdet i en standardbevilling til godtgørelse for varer, der genudføres i uforandret stand, se Afgiftsgodtgørelse - eksempel på bevilling. Told- og skatteregionen kan i øvrigt give nærmere oplysninger herom.
 
Varemodtagere vil endvidere efter ansøgning og på visse betingelser kunne få godtgjort afgiften for varer, der genudføres eller tilintetgøres på grund af fejl eller af andre grunde ikke svarede til bestillingen, eller fordi de er leveret ved en åbenbar fejltagelse.

Afregning af afgift


 
Opgørelse
Afgiften forfalder ved varens modtagelse. Varemodtageren skal dog kun opgøre den afgiftspligtige mængde/værdi og betale afgiften periodisk.
 
Afgiftsperioden er kalendermåneden. 
 
Opgørelsen skal omfatte alle varer, der er tilført virksomheden i perioden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned købet skal medregnes.
 
Afgiftsangivelse
Efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den efterfølgende måned, skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde/værdi, der skal betales afgift af, og indbetale afgiften heraf, se nedenstående punkt Indbetaling af afgift. 
 
Angivelsen skal ske på et indbetalingskort, som told- og skatteregionen sender til virksomheden. Angivelsen skal underskrives af virksomhedens ansvarlige ledelse.
 
Angivelsen skal også afgives, selv om der i afgiftsperioden ikke er modtaget varer i virksomheden.
 
Indbetaling af afgift
Afgiften skal indbetales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb, dvs. samtidig med angivelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi. 
 
Hvis afgiftsbeløbet er under 50 kr., skal beløbet ikke indbetales, men angivelsen skal alligevel sendes til regionen. 
 
Hvis sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til den første hverdag derefter. 
 
Betalingen et rettidig,
 • når beløbet er indbetalt til posthus, pengeinstitut eller på regionen senest sidste rettidige betalingsdag
 • anmodning om overførsel er virksomhedens pengeinstitut i hænde, så overførsel fra virksomhedens konto til Told·Skats konto kan ske senest på sidste rettidige betalingsdag
 • regionen modtager en check med posten senest sidste rettidige betalingsdag.
Ved betalingen bruges det indbetalingskort, som regionen har sendt til virksomheden, også hvis betalingen sker fra egen konto i et pengeinstitut. Ved betaling pr. check til regionen skal indbetalingskortet vedlægges. 
 
Rente
Hvis afgiften ikke betales rettidig, skal virksomheden betale rente.   
 
Gebyr
Regionen opkræver et gebyr på 65 kr. for hvert brev (rykker) om betaling af afgift. 
 
Kortere afregning
Hvis en virksomhed ikke betaler afgiften rettidigt, kan regionen pålægge virksomheden at afgive afgiftsangivelsen og betale afgiften ved varernes modtagelse.
 
Restancer
Beløb, som told- og skatteregionen ikke har modtaget inden betalingsfristens udløb, vil med renter blive inddrevet ved udlæg. Virksomheden skal også betale omkostningerne ved udlæg (retsafgift og andre incassoomkostninger).
 
Hæftelse
For betaling af afgift hæfter den, der som ejer, forpagter e.l. driver virksomheden for egen regning.
 
For afgiftspligtige varer, hvor der ikke er sket en registrering af varemodtageren eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.

Regnskab


 
Regnskabsførelsen

Varemodtageren skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi, dvs. tilgangen af ubeskattede varer.
 
Regnskabet føres i det almindelige forretningsregnskab på særskilte købskonti for hver afgiftspligtig varetype/afgiftssats og således, at afgiftsskylden til Told·Skat kan gøres op ved udløbet af hver måned.
 
Det skal endvidere for hver postering være muligt at finde frem til tilhørende bilag, såsom fakturaer, kreditnotaer, ledsagedokumenter, fortoldningsangivelser mv.
 
Opgørelse over EU-handel

For varer, der er omfattet af de harmoniserede afgifter, skal varemodtageren udarbejde lister over køb af ubeskattede varer i andre EU-lande.
 
Listerne skal - på grundlag af ledsagedokumenterne - udarbejdes kvartalsvis med følgende oplysninger for hver enkelt leverandør
 • landekode
 • punktafgiftsnummer (evt. momsnummer)
 • varekode
 • den samlede mængde i perioden.
Listerne skal opbevares i virksomheden sammen med ledsagedokumenterne. Efter anmodning skal listerne indsendes til told- og skatteregionen.
 
Opbevaring

Regnskab med tilhørende bilag skal opbevares hos varemodtageren og være tilgængelige for told- og skatteregionen.
 
Regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb.

Kontrol, klagevejledning m.m.


 
Kontrol
Told- og skatteregionen har ret til at foretage eftersyn i lokaler, der bruges af registrerede virksomheder, fx fremstillings-, lager- og kontorlokaler. Endvidere har regionen ret til at efterse virksomhedens varebeholdning, forretningsbøger og andet regnskabsmateriale samt korrespondance mv. Regionen har samme ret til at foretage eftersyn i ikke-registrerede virksomheder, som fra andre EU-lande har modtaget ubeskattede varer. 
 
Virksomhedens indehaver og de personer, der er ansat i virksomheden, skal hjælpe og vejlede regionen ved eftersynet, fx ved udtagelse af prøver, optælling af beholdningerne og ved gennemgang af forretningsbøger, regnskabsmateriale og korrespondance mv. 
 
Når regionen ønsker det, skal virksomheden udlevere eller indsende forretningsbøger og andet regnskabsmateriale samt korrespondance til regionen. Dette gælder også, når materialet er hos tredjemand, fx revisor.
 
Efterbetaling og skønsmæssige ansættelser
Hvis det konstateres, at en virksomhed har angivet den afgiftspligtige mængde/værdi urigtigt og derved betalt for lidt i afgift, skal virksomheden betale det skyldige beløb senest 14 dage efter, at told- og skatteregionen har fremsat kravet. 
 
Hvis det skyldige beløb ikke kan gøres op på grundlag af virksomhedens regnskab, kan regionen skønsmæssigt ansætte den afgiftspligtige omsætning. 
 
Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal virksomheden betale rente. 
 
Regionen opkræver et gebyr på 65 kr. for hvert brev (rykker) om betaling af afgift.
 
Straffebestemmelser
Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af afgiftsloven eller de forskrifter, som er udstedt i henhold til loven, kan straffes med bøde. I tilfælde af forsætlig afgiftsunddragelse kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år. 
 
For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber e.l., kan der pålægges selskabet et bødeansvar.
 
Klagevejledning
Told- og skatteregionens afgørelser om varers afgiftspligt, afgiftspligtige vægt, afgiftspligtige mængde, afgiftsgodtgørelse og afgiftsfritagelser samt skønsmæssig ansættelse, kan påklages tiL Landsskatteretten, som træffer endelig administrativ afgørelse. 
 
Told- og skatteregionens øvrige afgørelser kan påklages til Told- og Skattestyrelsen.  
 
Der vil i den enkelte afgørelse blive givet nærmere klagevejledning.

Banderoler til vin og frugtvin


 
Art og størrelse

Beholdere med vin og frugtvin skal straks ved modtagelsen forsynes med en banderole.
 
Banderolerne, som Told·Skat lader fremstille, er selvklæbende og findes i 2 udgaver, aflange banderoler og oblatbanderoler, og fremstilles i følgende størrelser:
 
Banderole Flaske Format
Oblat alle 22 mm (diameter)
Aflang - stor over 60 cl 105x13 mm
Aflang - mellem 15-155 cl 85x13 mm
Aflang - lille under 15 cl 62x10 mm
Aflang - mini under 15 cl 42x10 mm
 
Påtryk

Banderolerne leveres med følgende påtryk:
 • vin m.m. og afgiftsklasse
 • beholderstørrelse angivet i brøk (2/1, 1½, 1/1, 3/4 o.s.v)
 • kodenummer for den virksomhed, der har banderoleret varerne. Som kodenummer bruges virksomhedens SE-nr.
 • tilsætningsstoffer efter ønske. Standardtekster: Tilsatte konserveringsstoffer: Sulfitter eller Sulfitter og sorbater. 
Bestilling og levering

Banderolerne bestilles hos regionen på en bestillingsseddel - blanket 22.016 til aflange banderoler og blanket 22.026 til oblatbanderoler. 
 
Leveringstiden for banderoler er 12 - 14 arbejdsdage. Banderoler må derfor bestilles i god tid, før de skal bruges. Der kan kun bestilles banderoler til virksomhedens normale forbrug i højst 6 måneder. 
 
Aflange banderoler leveres i ruller á 500, 1.000, 4.000 eller 6.000 stk. Store banderoler kan dog ikke leveres i ruller á 6.000 stk. Oblatbanderoler leveres kun i ruller á 2.000, 5.000 og 15.000 stk. Hver rulle indeholder i begyndelsen og slutningen en bane på 50 cm uden banderoler. 
 
Rullerne er forsynet med en papkerne med en indvendig diameter på 40 mm. Produktionsdatoen står på papkernen. Hver rulle leveres indsvejset i en plastpose. På den står antallet af banderoler i rullen og produktionsdatoen. På rullen sidder en banderole uden mærke.  
 
Af hensyn til banderoleoptælling er der på bagsiden af basispapiret for hver 50 banderoler et påtryk, der angiver, hvor mange banderoler der er tilbage i rullen.  
 
Banderolerne må ikke udsættes for større temperaturudsving. Leverandøren af banderolerne garanterer, at klæbeevnen for ikke-anvendte banderoler, der opbevares ved normal stuetemperatur, holder i mindst 2 år. Det betyder, at banderoler, der er mere end 2 år gamle, ikke må bruges. Når banderolerne er sat på, er klæbeevnen ubegrænset.  
 
Oblatbanderoler koster (juli 1999) 16,36 kr. +moms pr. 1.000 stk. og aflange banderoler 70,09 kr. + moms pr. 1.000 stk. 
 
Regnskab

Virksomheden skal føre regnskab over køb og forbrug af banderolerne.
 
Banderolerne må ikke afhændes, og de kan ikke byttes. Beskadigede banderoler skal afleveres til regionen. Differencer i banderolebeholdningen skal anmeldes til regionen, så snart differencen er konstateret. 
 
Påsætning

Banderolerne skal anbringes over flaskelukket på en sådan måde, at flasken ikke kan åbnes, uden at banderolen ødelægges.  
 
Aflange banderoler skal anbringes med mærket på selve lukkeanordningen (kapsel, prop mv.) og ned af flaskehalsens side. På pure-pak kartoner kan banderolen anbringes på emballagens sideflade i umiddelbar tilknytning til - men uden at dække - emballagens etiket eller påtryk.  
 
Oblatbanderoler kan på flasker med metal- eller plasthætte, der dækker både flaskens hals og proppen, og som brydes ved åbningen af flasken, anbringes enten over flaskelukket eller på siden af hætten.  Beskadigede banderoler må ikke bruges.
 
Beskadiges banderolen efter påsætningen, skal varen afbanderoleres. 
 
Banderolering i udlandet

Told- og skatteregionen kan efter ansøgning og på nærmere betingelser give tilladelse til banderolering på produktionsstedet eller aftapningsstedet i udlandet.

EU-ledsagedokument


 Se i øvrigt Indførsel af varer, EU-punktafgifter.
 

Afgiftsgodtgørelse - eksempel på bevilling


 Eksempel på en standardbevilling til afgiftsgodtgørelse ved udførsel af varer, se i øvrigt Afgiftsgodtgørelse.
 
Omfang

Virksomheden har hermed bevilling til at få godtgjort punktafgiften på de varer, som virksomheden har købt
 • i andre EU-lande,
 • tredjelande eller
 • beskattet stand her i landet
og siden sendt til
 • andre EU-lande,
 • tredjelande, herunder til Færøerne, Grønland og Københavns Frihavn,
 • skibe eller fly i udenrigsfart (efter toldlovens bestemmelser)
 • provianteringsvirksomheder (virksomheder med bevilling til told- og afgiftsfritagelse efter toldlovens § 56).
 
Varerne skal være sendt i uforandret og ubrugt stand som gode og forsvarlige handelsvarer.
 
Gyldighed

Bevillingen gælder varer, der er omfattet af - fx lov om afgift af visse emballager og visse poser af papir eller plast mv. Bevillingen er gyldig indtil den (dato/år).
 
Særlige betingelser  
            
(Efter behov)
 
Regnskab
Virksomhedens regnskab skal være tilrettelagt på en sådan måde, at det er muligt at sammenholde afgivne anmodninger om godtgørelse med dokumentationen samt virksomhedens øvrige regnskab. 
 
Godtgørelse
Virksomheden skal periodisk udfylde en anmodning om godtgørelse af afgift. Anmodningsblanketten (29.002) fås hos regionen. Anmodningen skal indholde oplysning om antal enheder, afgiftssats og afgiftsbeløb.
 
I anmodningen kan ikke medtages varer, der forudsættes at skulle leveres tilbage til virksomheden. 
 
Anmodningen skal udfærdiges på grundlag af salgsfaktura og udførselsdokumentation over de leverede varer. Hvis godtgørelsesbeløbet ikke kan beregnes på grundlag af købsfakturaens oplysninger, må virksomheden anmode sin leverandør om en erklæring om, hvilken afgiftssats varerne er beskattet efter.
 
Virksomheden skal søge om godtgørelse inden et år efter varernes levering/oplæggelse på § 56-lager. 
 
Dokumentation
I nedenstående skemaer kan De se, hvilken dokumentation der kræves for at få godtgjort punktafgiften, og hvilken dokumentation der skal vedlægges virksomhedens regnskab.
 
 
Land Varer købt i/modtaget fra Varer leveret til
Andre EU-lande  Faktura Dokumentation som ved udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder
Tredjelande  Fortoldningsangivelse (enhedsdokumentets ekspl. 8 / importspecifikation)  Udførselsangivelse (enhedsdokumentets ekspl. 3 eller en edb-udskrift
Danmark  Faktura med angivelse af punktafgiftsbeløb -
Skibe, fly og provianteringsvirksomheder  - Dokumentation som ved udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder
 
Andet

Regionen kan foretage eftersyn i virksomheden og gennemgå regnskabsmateriale mv. Virksomheden skal hjælpe og vejlede regionen ved eftersyn.
                                                              
Bevillingen kan ikke overføres til andre. Ved virksomhedens ophør eller overdragelse skal bevillingen straks indsendes til regionen.
                                                              
Misbrug af bevillingen kan straffes efter reglerne i ovennævnte/de berørte afgiftslove. Ved misbrug hæfter virksomheden for afgifterne.
                                                              
 


Vis oplysninger om "Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet" (kolofon)
Vis hele "Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet" i HTML-format
Vis hele publikationen i Pdf-format

Vælg eventuelt en anden version her: