Skat og arbejde i udlandet
Vis hele "Fradrag ved arbejde i udlandet" i HTML-format

 Marker her, hvis De ønsker vist markering af nye regler eller andre væsentlige ændringer og tryk på Ajourfør skærmbilledet 

Sti til gældende version:

Vejledninger til borgere Skat og arbejde i udlandet Udenlandsk løn Fradrag ved arbejde i udlandet

Indledning
Åbn. OBS: 4 underpunkter Udenlandsk løn
Åbn. OBS: 2 underpunkter Grænsegængere
Selvangivelse
Åbn. OBS: 3 underpunkter Beregning af skatten
Åbn. OBS: 3 underpunkter Skattetræk mv.
Åbn. OBS: 5 underpunkter AM-bidrag og SP-bidrag
Yderligere information
Åbn. OBS: 2 underpunkter BilagTil toppen af siden

Fradrag ved arbejde i udlandet


 Fradrag efter rejsereglerne

Ligningsrådets anvisning af fradrag for arbejde i udlandet ophørte med udgangen af 1999. Nu kan der alene tages fradrag efter ligningslovens regler.
 
Ansatte, som opfylder betingelserne for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse (kostgodtgørelse, 25%-godtgørelse og/eller logigodtgørelse), men som ikke har fået udbetalt nogen godtgørelse eller har fået udbetalt mindre end standardsatserne, kan tage fradrag for deres rejseudgifter i den skattepligtige indkomst. For betingelserne se Skattefri godtgørelse til dækning af merudgifter ved rejse og befordring.
 
Hvis den ansatte ønsker at fradrage sine rejseudgifter uden at dokumentere disse, kan der tages fradrag med standardsatserne eller fradrag for forskellen mellem den udbetalte godtgørelse og standardsatsen, se Rejsegodtgørelsens størrelse.
 
Er der dokumentation for rejseudgifterne, kan den ansatte vælge i stedet at tage fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter. Kostudgifterne skal ikke nedsættes med værdien af et sparet hjemmeforbrug.
 
Den ansatte kan kun tage fradrag for de rejseudgifter, der sammen med andre fradragsberettigede udgifter ved det lønnede arbejde overstiger et beløb på 4.300 kr. i 2000. Desuden kan den ansattes fradrag for rejseudgifter ved arbejde i udlandet - sammen med evt. andre fradrag vedrørende lønindkomsten i udlandet - ikke overstige den udenlandske lønindkomst, der skal beskattes i Danmark.
 
Reglerne for fradrag for rejseudgifter ved arbejde i udlandet er udførligt beskrevet i vejledningen Skattefri rejse- og befordringsgørelse.

 Eksportmedarbejderfradrag

Eksportmedarbejdere er ansatte, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver. Arbejdet skal have til formål at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler. Lønmodtagere, der transporterer varer anses ikke for eksportmedarbejdere.
 
Eksportmedarbejdere kan tage et særligt fradrag på 55 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde uden for Vesteuropa. Ved Vesteuropa forstås: Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island.
 
Det er en betingelse for at tage fradraget, at eksportmedarbejderen har opholdt sig i udlandet i 2 måneder uafbrudt eller i mindst 100 døgn sammenlagt inden for et indkomstår. Kun ophold, som har varet i mindst 24 timer, kan medregnes, men efterfølgende påbegyndte døgn medregnes som hele døgn.
 
Eksportmedarbejderfradraget kan - sammen med eventuelt andre fradrag vedrørende lønindkomsten - ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark, og fradraget er omfattet af reglerne om bundfradrag på 4.300 kr. i 2000.
 
For en udførlig beskrivelse af reglerne vedrørende eksportmedarbejderfradrag, se vejledningen Skattefri rejse- og befordringsgodgørelse.

 Befordringsfradrag

Ansatte, der opfylder betingelserne for at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, men som ikke har fået udbetalt nogen godtgørelse, kan tage fradrag for deres udgifter til erhvervsmæssig kørsel i den skattepligtige indkomst med Ligningsrådets satser for det "almindelige" befordringsfradrag.
 
Satserne for befordringsfradraget er fra d. 20.3. 2000:
 
For de første 24 km pr. arbejdsdag: intet fradrag.
For kørsel fra 25-100 km: 1,54 kr. i fradrag pr. km pr. arbejdsdag
For kørsel fra 101 km og derover: 0,77 kr. i fradrag pr. km pr. arbejdsdag.
 
Dette fradrag kan også tages, hvis kørsel til en arbejdsplads ikke berettiger til udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Hvis en arbejdsgiver udbetaler en godtgørelse, der er lavere end, hvad der kunne være udbetalt skattefrit efter standardsatsen, kan den ansatte ikke fradrage forskellen mellem den udbetalte godtgørelse og det, der kunne være udbetalt skattefrit efter standardsatsen.
 
Lønmodtageres fradrag for befordringsudgifter ved arbejde i udlandet kan - sammen med evt. andre fradrag vedrørende lønindkomsten i udlandet - ikke overstige den udenlandske lønindkomst, der skal beskattes i Danmark.
 
Se i øvrigt vejledningen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

 Fagligt kontingent, arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag

Der kan tages fradrag for fagligt kontingent, arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag. Ved lempelsesberegningen skal den udenlandske indkomst dog alene nedsættes med relevant fagligt kontingent, mens udgiften til arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag ikke reducerer den udenlandske indkomst.

Toppen af siden


Side: tekst | Denne side findes på adressen: http://www.erhverv.toldskat.dk/obj.asp